Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:04 06-04-2020
Kategorie: Co nowego?
Tagi:

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPrzepisy prawa pracy przewidują tylko jedną formę pracy „na odległość”. Jest nią telepraca, uregulowana w Kodeksie pracy. Epidemia koronawirusa wymusiła jednak nowe rozwiązania w zakresie elastycznych form wykonywania pracy poza siedzibą firmy. Specustawa dotycząca zwalczania koronawirusa wprowadziła pojęcie pracy zdalnej. Jest to nowy sposób wykonywania pracy, jego wdrożenie wywołuje więc wiele pytań i wątpliwości. … więcej o Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej

Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:06 02-04-2020
Kategorie: Co nowego?, Rachunkowość i podatki
Tagi: ,

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćAmortyzacji auta osobowego, co do zasady, dokonuje się stosując roczną stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych w wysokości 20%. Jednak w pewnych warunkach ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania współczynnika podwyższającego tę stawkę albo indywidualnej stawki amortyzacyjnej. … więcej o Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego

Preferencyjne sposoby rozliczenia w rocznym PIT

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:32 30-03-2020
Kategorie: Co nowego?, Rachunkowość i podatki
Tagi: , ,

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPodstawowym sposobem rocznego rozliczenia z fiskusem osoby fizycznej w zakresie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej jest złożenie indywidualnego zeznania na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Podatnikom, którzy spełniają kryteria określone w art. 6 ustawy o pdof, ustawodawca stworzył jednak możliwość zastosowania w zeznaniu rocznym tzw. preferencyjnego sposobu opodatkowania. Prawo do jego zastosowania na zasadach wynikających z przywołanego przepisu mają małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. … więcej o Preferencyjne sposoby rozliczenia w rocznym PIT

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:57 26-03-2020
Kategorie: Co nowego?
Tagi: , , , ,

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćKażdy przedsiębiorca dąży do rozwoju prowadzonej firmy i sukcesu w sprzedaży oferowanych przez nią towarów czy usług. Aby to osiągnąć, przedsiębiorcy inwestują środki finansowe w zakup nowych maszyn i urządzeń. Jednakże dążąc do sukcesu, nie można zapominać o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji kadry pracowniczej, bowiem wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na działalność firmy. Niestety kursy, szkolenia czy studia podyplomowe to duży wydatek. Jednakże pracodawca może uzyskać wsparcie finansowe w tym zakresie. Środki na ten cel można pozyskać z różnych źródeł.

Wybór metod

Przedsiębiorca przed podjęciem decyzji w zakresie planu szkolenia pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji powinien opracować długofalowy plan rozwoju swojego przedsiębiorstwa. W tym celu należy określić cel biznesowy i przygotować plan rozwoju przedsiębiorstwa. Taki plan, który pozwoli na precyzyjne wybranie usług rozwojowych dopasowanych do potrzeb firmy i jej aktualnej pozycji na rynku. Wówczas można określić, jakie umiejętności i wiedza pracowników będą konieczne do osiągnięcia tego celu.

Środki z KFS

Przedsiębiorcy bardzo często wnioskują o wsparcie finansowe udzielane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach KFS finansowane mogą być m.in.:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Co roku ustalane są priorytety wydatkowania. W 2020 roku zainteresowani pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na wsparcie:

  • kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia,
  • zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,
  • kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
  • realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

O środki ubiegać się może każdy przedsiębiorca, który zatrudnia chociaż 1 pracownika. Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od statusu wnioskodawcy. W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS sfinansowanych może zostać do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Wsparcie z PFRON

Pracodawcy osób niepełnosprawnych wsparcie finansowe na ich szkolenie uzyskać mogą ze środków PFRON. Fundusz refunduje do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Co istotne, refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców oraz 60% – w przypadku dużych przedsiębiorców.

Zwrot kosztów w przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014/UE z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wsparcie ze środków unijnych

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać ze szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych. Tutaj wsparcie przewidziane jest również dla osób prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników w ramach umowy o pracę.

Informacji o takich szkoleniach szukać należy na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/rozwoj-firmy. W bazie znajdują się zarówno szkolenia stacjonarne, jak i darmowe kursy on-line. W przypadku szkoleń -mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). W ramach RPO uruchamiane są Podmiotowe Systemy Finansowania, które oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Wybór metod podnoszenia kwalifikacji
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 2020-03-26

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.Zasilki.pl

Działania pracodawcy w razie zagrożenia koronawirusem

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:57 23-03-2020
Kategorie: Co nowego?
Tagi: , ,

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćWarunki wykonywania pracy w każdym zakładzie powinny być bezpieczne i higieniczne. Dlatego też pracodawca powinien – w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia zatrudnionych – podjąć niezbędne działania przeciwdziałające zagrożeniu. Sytuacje niebezpieczne mogą być związane z różnymi okolicznościami, m.in. z rozprzestrzenianiem się groźnych chorób zakaźnych. … więcej o Działania pracodawcy w razie zagrożenia koronawirusem

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:58 19-03-2020
Kategorie: Co nowego?, Rachunkowość i podatki
Tagi: , , , ,

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPracodawca, jako płatnik pdof, ustalając zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń pracowniczych zasadniczo zobowiązany jest stosować zryczałtowane tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Zryczałtowane nie oznacza jednakowe dla wszystkich. O zróżnicowaniu ich wysokości decyduje wiele okoliczności. … więcej o Koszty pracownicze stosowane przez płatnika

Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia z następnej wypłaty

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:14 16-03-2020
Kategorie: Co nowego?, Rachunkowość i podatki
Tagi: ,

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćNiezawiniona przez pracodawcę nadpłata wynagrodzenia najczęściej jest skutkiem nieobecności pracownika w pracy spowodowanej chorobą. Ustawodawca przewidział taką sytuację i w związku z tym dopuścił możliwość odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia za pracę. Nie jest to jednak potrącenie z wynagrodzenia za pracę uregulowane w art. 87 § 1 K.p., tylko odliczenie, którego można dokonać w ściśle określonym terminie. … więcej o Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia z następnej wypłaty

Prywatna sprzedaż auta przez przedsiębiorcę

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:29 12-03-2020
Kategorie: Co nowego?, Rachunkowość i podatki
Tagi: , , ,

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćSprzedaż przez osobę fizyczną poza działalnością gospodarczą rzeczy ruchomych, w okolicznościach przewidzianych w ustawie o pdof, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Dotyczy to również sprzedaży samochodów. Wpływ nie tylko na okres, w jakim w wyniku takiej transakcji powstaje przychód, ale także na sposób wyznaczenia podstawy opodatkowania w pdof ma wcześniejsze użytkowanie samochodu przez osobę sprzedającą, jako składnika majątku w jej firmie. … więcej o Prywatna sprzedaż auta przez przedsiębiorcę

Jak i kiedy korygować błędy w deklaracji podatkowej?

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:17 09-03-2020
Kategorie: Co nowego?, Rachunkowość i podatki
Tagi:

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćDeklarację podatkową zawierającą błąd można poprawić poprzez złożenie jej nowej – skorygowanej – wersji. W niektórych przypadkach poprawki ma prawo nanieść urząd skarbowy. Korekta nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli jest dokonywana w trakcie weryfikowania rozliczenia w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. … więcej o Jak i kiedy korygować błędy w deklaracji podatkowej?

Sposoby opodatkowania należności ze zlecenia

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:18 05-03-2020
Kategorie: Co nowego?, Rachunkowość i podatki
Tagi: ,

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćWśród umów cywilnoprawnych największą popularnością w kwestii zatrudnienia cieszą się umowy zlecenia. Sposób opodatkowania przychodów z takich umów uzależniony jest od relacji prawnej zleceniodawcy ze zleceniobiorcą oraz wysokości wynagrodzenia tego ostatniego. … więcej o Sposoby opodatkowania należności ze zlecenia

Prawo do chorobówki dla nowo zatrudnionego pracownika

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:17 02-03-2020
Kategorie: Co nowego?, Rachunkowość i podatki
Tagi: , ,

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćGdy pracownik jest niezdolny do pracy, to pracodawca ocenia, czy spełnia on kryteria do nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego, a pracodawca będący płatnikiem zasiłku dodatkowo sprawdza jego uprawnienia do zasiłku chorobowego. Po dokonaniu tych ustaleń pracodawca przechodzi do kolejnego etapu, którym jest obliczenie wysokości świadczenia. Przy czym proces tych ustaleń i obliczeń musi przebiegać w miarę sprawnie, a więc tak, aby w zakreślonym przez ustawodawcę terminie nastąpiła wypłata należności. … więcej o Prawo do chorobówki dla nowo zatrudnionego pracownika

Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPK

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:48 27-02-2020
Kategorie: Co nowego?, Rachunkowość i podatki
Tagi:

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćStopniowo kolejne grupy podmiotów zatrudniających wdrażają Pracownicze Plany Kapitałowe. Dla przedsiębiorców wiąże się to ze znacznym obciążeniem finansowym. Jak należy regulować wpłaty? Czy za wszystkich pracowników należy je wnosić? … więcej o Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPK