Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Obowiązki w ZUS w przypadku zawarcia umowy o dzieło

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:51 25-01-2024

Gazeta PodatkowaWykonywanie umowy o dzieło zasadniczo nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Należy jednak poinformować organ rentowy o zawarciu takiej umowy. Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego powstaje natomiast w przypadku, gdy strony umowy o dzieło łączy jednocześnie stosunek pracy. … więcej o Obowiązki w ZUS w przypadku zawarcia umowy o dzieło

Rozliczenie podatkowe umów cywilnoprawnych

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:07 04-12-2023

Gazeta PodatkowaW działalności gospodarczej najczęściej spotykane są umowy zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi (np. sprzedaży towarów lub usług, długoterminowe kontrakty o współpracę). Przedsiębiorcy zawierają jednak szereg innych rodzajów umów, w tym umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych wśród tych ostatnich należą umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wpływ zarówno na możliwość obciążania firmowych kosztów podatkowych wynikającymi z nich należnościami, jak i związane z nimi obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku dochodowego ma kilka czynników. … więcej o Rozliczenie podatkowe umów cywilnoprawnych

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:50 07-01-2021

Gazeta PodatkowaOd 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym formularzu. Należy w niej podać nie tylko dane wykonawcy dzieła, ale również wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy. Obowiązek ten nie dotyczy każdej zawartej umowy o dzieło. … więcej o Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło

Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:34 30-04-2018

Gazeta PodatkowaOd wynagrodzenia wypłaconego osobie wykonującej wyłącznie umowę o dzieło zamawiający nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS. Nie będą one również należne, gdy umowa o dzieło zostanie zawarta ze zleceniobiorcą. Będą jednak należne w przypadku, gdy strony umowy o dzieło są związane stosunkiem pracy. Wówczas wynagrodzenie wypłacone wykonawcy dzieła podlega oskładkowaniu. Będzie tak również wtedy, gdy ZUS przekwalifikuje samodzielną umowę o dzieło na umowę zlecenia. … więcej o Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

Praktyczne problemy dotyczące umów zlecenia i o dzieło

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:11 21-04-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUmowy zlecenia i umowy o dzieło często stosowane są do zamaskowania faktycznego stosunku pracy, chociaż z założenia mają one zupełnie inny charakter. Nieprawidłowe dopasowanie jednej z tych umów do konkretnej sytuacji powoduje wiele problemów praktycznych, podobnie jak odróżnienie dzieła od zlecenia. Warto spojrzeć na przepisy dotyczące obu umów od strony praktycznej. … więcej o Praktyczne problemy dotyczące umów zlecenia i o dzieło

Gdy ZUS uzna dzieło za zlecenie

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:19 11-04-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd dłuższego czasu ZUS kontroluje zawarte umowy o dzieło. W szczególności bada czy praca wykonywana przez daną osobę na jej podstawie faktycznie nosi znamiona dzieła, czy odpowiada umowie zlecenia. Jeśli zakwestionuje fakt zawarcia umowy o dzieło, uznając ją za umowę zlecenia, skutkiem tego będzie objęcie wykonawcy obowiązkiem ubezpieczeń w ZUS i wymierzenie składek. W konsekwencji podmiot zlecający zobowiązany będzie sporządzić i przekazać za taką osobę odpowiednie dokumenty do ZUS, a także opłacić zaległe składki. … więcej o Gdy ZUS uzna dzieło za zlecenie

Gdy ZUS kwalifikuje dzieło jako zlecenie

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:22 27-12-2013

Gazeta PodatkowaPowszechną praktyką stosowaną przez firmy szukające oszczędności jest zastępowanie umów zlecenia umowami o dzieło. Głównie chodzi tu o kwestie związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych, a w zasadzie o brak obowiązku ich odprowadzania do ZUS. Jest to jednak niezgodne z obowiązującymi przepisami i kwestionowane przez ZUS. Oznacza to wówczas dla podmiotu zlecającego wykonanie pracy poważne konsekwencje finansowe w postaci składek ubezpieczeniowych, które trzeba będzie opłacić wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. … więcej o Gdy ZUS kwalifikuje dzieło jako zlecenie

Wady prac przy umowie o dzieło

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:04 23-11-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWadliwe wykonywanie dzieła przez przyjmującego zamówienie pozwala zamawiającemu nawet na odstąpienie od umowy albo powierzenie poprawienia lub dalszego wykonania prac innej osobie. Jeśli wady ujawnią się przy lub po odbiorze, zakres uprawnień zależy od tego, czy wady są istotne oraz czy dadzą się usunąć. … więcej o Wady prac przy umowie o dzieło