Gazeta PodatkowaObecnie podatnicy mogą korzystać z systemu KSeF dobrowolnie. Natomiast od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą zobowiązani do obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl udostępniło broszurę informacyjną dotyczącą struktury FA(2), która obowiązuje od 1 września 2023 r. Od 1 stycznia 2022 r. tj. od momentu wprowadzenia KSeF, stosowany był wzór faktury ustrukturyzowanej FA(1). Struktura w wersji FA(2) zaczyna więc obowiązywać w trakcie fakultatywnego KSeF, co ułatwi podatnikom przygotowanie się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.

Co to jest faktura ustrukturyzowana?

Przez fakturę ustrukturyzowaną (e-fakturę) rozumie się fakturę wystawioną przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie (art. 2 pkt 32a ustawy o VAT – Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu KSeF za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Natomiast faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

W przypadku udostępnienia faktury ustrukturyzowanej nabywcy, o którym będzie mowa w nowym art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT (czyli, co do zasady, firmie zagranicznej), w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury będzie sie uznawało datę jej faktycznego otrzymania przez tego nabywcę.

Jak wystawić e-fakturę?

Do wszystkich faktur ustrukturyzowanych wystawianych od 1 września 2023 r. stosuje się strukturę FA(2). Oznacza to, że strukturę e-faktury w wersji FA(2) wykorzystuje się także do wystawienia:

  • faktur korygujących, w sytuacji gdy faktura pierwotna, której dotyczy faktura korygująca, została wystawiona przed 1 września 2023 r. przy użyciu struktury FA(1),
  • faktur rozliczeniowych, w przypadku gdy faktura zaliczkowa została wystawiona przed 1 września 2023 r. przy użyciu struktury FA(1).

Fakturę ustrukturyzowaną można wystawić bezpośrednio przy użyciu komercyjnych programów finansowo-księgowych podatnika. Faktury te będą przesyłane do KSeF przez API.

Ministerstwo Finansów udostępniło także bezpłatne narzędzia, za pomocą których możliwe jest wystawienie faktury ustrukturyzowanej. Należy do nich:

  • Aplikacja Podatnika KSeF umożliwiająca korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników, zarządzanie uprawnieniami oraz tokenami,
  • wystawianie i odbieranie e-faktur w KSeF, podgląd e-faktury (anonimowy dostęp do efaktury po wskazaniu jej indywidualnych cech), weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF (https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-innenarzedzia/),

– zaktualizowana e-mikrofirma umożliwiająca powiązanie istniejącego konta z KSeF, wystawianie faktur w KSeF, odbieranie faktur ustrukturyzowanych z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych (https://login.mf.gov.pl).

Dodatkowo Ministerstwo poinformowało, że planowane jest udostępnienie aplikacji mobilnej, która pozwoli na wygodne i szybkie wystawianie faktur ustrukturyzowanych, odbieranie ich w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie nimi z dowolnego miejsca.

Nasze Wydawnictwo również pracuje nad dostosowaniem programu DRUKI Gofin (www.druki.gofin.pl) do obsługi faktur ustrukturyzowanych (w systemie KSeF).

Ogólne założenia formatu (pól) danych pliku faktury ustrukturyzowanej

W broszurze informacyjnej MF wskazało ogólne założenia dotyczące formatu pól. W tym zakresie wyjaśniono m.in., że:

a) formatem pliku jest XML,

b) pola (elementy) w pliku XML przyjmują następujący charakter:

    • obligatoryjny – zapisów dokonuje się obowiązkowo (np. NIP w elemencie Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne); obligatoryjny charakter danego pola wynika w szczególności z treści obowiązujących przepisów ustawy i jest warunkowany strukturą logiczną wzoru,
    • opcjonalny – zapisów dokonuje się obowiązkowo, jeśli jest spełniony warunek ustawowy (np. P_11A w elemencie Fa/FaWiersz/); wypełnienie pola nie jest wymagane dla poprawności semantycznej pliku,
    • fakultatywny – wypełnienie pola nie jest wymagane dla poprawności semantycznej pliku ani nie jest wymagane na gruncie przepisów ustawy (np. pole PKWiU w elemencie Fa/FaWiersz); natomiast może być wymagane na podstawie przepisów innych aktów prawnych,

c) pola znakowe są polami alfanumerycznymi; dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr (maksymalna ilość znaków wynosi, co do zasady, 256), w przypadku pola IDNabywcy maksymalna ilość znaków wynosi 32,

d) w polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, np. „/”, „-„, „+”,

e) pola kwotowe (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej; wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji), jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki („.”),

f) kwoty podawane są z dokładnością do 2 miejsc po kropce – o ile występują (np. 11235.56), w przypadku pól P_8B, P_12_XII, P_8BZ, P_12Z_XII, KursWaluty, KursWalutyZK, KursWalutyZW, KursWalutyZ, KursUmowny, Udzial, wartości są podawane z dokładnością do 6 miejsc po kropce – o ile występują,

g) wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („-„),

h) daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2023-09-01), wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola (jest to pole opisujące datę i czas wytworzenia faktury),

i) numery identyfikacji podatkowej ujęte w strukturze faktury ustrukturyzowanej należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju do osobnego pola przeznaczonego na ten kod.

MF wskazało, że analizując kwestię obligatoryjności danego pola, należy badać również charakter elementu, w którym dane pole występuje. Podkreślono także, że polski identyfikator podatkowy NIP nabywcy należy podawać w polu NIP w elemencie Podmiot2/ DaneIdentyfikacyjne. Nie należy wskazywać go w polu NrVatUE ani w polu NrID. Faktura zostanie odpowiednio udostępniona nabywcy w KSeF wyłącznie, gdy jego identyfikator podatkowy NIP ujęto w polu NIP, a nie w polu NrVatUE lub NrID.

Opis struktury schematu głównego dla FA(2):
Nazwa elementu Opis elementu
Naglowek Zawiera m.in. dane dotyczące daty i czasu wytworzenia faktury oraz nazwy systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik.
Uwaga: Data wpisana w polu „DataWytworzeniaFa” może być inna niż data wskazana w polu P_1 (dotyczącym daty wystawienia faktury) oraz może być inna niż data faktycznego przesłania faktury do KSeF.
Podmiot1 Zawiera informacje, które charakteryzują podatnika (sprzedawcę), a mianowicie m.in. jego NIP oraz imię i nazwisko lub nazwę podatnika.
Uwaga: Element „Podmiot1” stanowi obligatoryjny element faktury ustrukturyzowanej. Kluczowym polem w tym elemencie, pozwalającym na autoryzację podatnika w KSeF, jest identyfikator podatkowy NIP. Bez wskazania w polu NIP powyższego identyfikatora obsługa faktury w ramach KSeF nie będzie możliwa.
Podmiot2 Zawiera informacje, które charakteryzują nabywcę towaru lub usługi, m.in. NIP, imię i nazwisko lub nazwę nabywcy.
Uwaga: W przypadku wystawienia faktur uproszczonych (o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy) wystarczające jest podanie w tym elemencie wyłącznie NIP nabywcy. Dobrowolnie można wskazać także numer klienta.
Podmiot3 Zawiera dane podmiotu(-ów) trzeciego(-ich) (innego/-ych niż sprzedawca (Podmiot1) i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego(-ych) z fakturą (element fakultatywny). Maksymalna ilość wystąpień: 100
Uwaga: W elemencie „Podmiot3” można wpisać np. płatnika lub odbiorcę towaru, dane faktora lub w przypadku np. przejęcia spółki – dane podmiotu pierwotnego (np. spółki przejmowanej). Można również wskazać dane:

członka grupy VAT (jako wystawcy faktury lub odbiorcy) oraz dane np. samorządowej jednostki budżetowej podległej JST (jako wystawcy faktury lub odbiorcy),
zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika, w tym jej unikalnego identyfikatora, wytworzonego w KSeF, zawierającego numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika i ciąg znaków numerycznych (pole IDWew).
PodmiotUpowazniony Zawiera informacje, które charakteryzują podmiot upoważniony związany z fakturą (element opcjonalny), tj. przedstawiciela podatkowego, komornika, organu egzekucyjnego.
Fa Zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji dokumentowanej fakturą. W szczególności są to elementy faktury wynikające z treści obowiązujących przepisów, jak również elementy dotyczące m.in. rozliczenia, płatności oraz warunków transakcji.
Stopka Zawiera pozostałe informacje na fakturze, m.in. stopkę faktury, numer KRS, REGON (element fakultatywny).

Struktura logiczna e-faktury

W omawianej broszurze wskazano także, że struktura schematu głównego dla FA(2) składa się z następujących elementów: Naglowek, Podmiot1, Podmiot2, Podmiot3, PodmiotUpowazniony, Fa, Stopka. Podkreślono, że Naglowek, Podmiot1, Podmiot2 oraz Fa stanowią obligatoryjne elementy faktury ustrukturyzowanej. Podmiot3 i Stopka są elementami fakultatywnymi, zaś Podmiot Upowazniony stanowi element opcjonalny faktury ustrukturyzowanej.

Ministerstwo w udostępnionej broszurze przedstawiło również w formie tabelarycznej m.in. opisy struktur poszczególnych elementów (tabela), a także sposoby ich wypełniania na podstawie przedstawionych w broszurze przykładów (przykład).

Przykład sposobu wypełnienia elementu Podmiotu3 dla FA(2)

Podatnik VAT dokonał sprzedaży towaru na rzecz Gminy Abc (NIP 9999999999, ul. Biała 15, 22-222 Abc). Mimo iż na gruncie podatku VAT nabywcą jest gmina, to zakupione towary są przeznaczone dla jej jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej nr 5 (NIP 1111111111, ul. Żółta 33, 22-222 Abc).

W celu udostępnienia faktury odbiorcy – tj. szkole podstawowej (w tym również np. osobie fizycznej wskazanej przez JST jako przedstawiciel samorządowej jednostki budżetowej), dane nabywcy (gminy) należy zamieścić w elemencie Podmiot2, natomiast dane odbiorcy (szkoły podstawowej) zamieszcza się w elemencie Podmiot3.

Powyższe dane ujmuje się w strukturze w następujący sposób:

Nazwa pola Sposób wypełnienia
Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne NIP 9999999999
Nazwa Gmina Abc
Podmiot2/Adres KodKraju PL
AdresL1 ul. Biała 15, 22-222 ABC
Nazwa pola Sposób wypełnienia
Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne NIP 1111111111
Nazwa Szkoła Podstawowa nr 5
Podmiot3/Adres KodKraju PL
AdresL1 ul. Żółta 33, 22-222 ABC
Podmiot3 Rola 8

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 2023-10-19

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekMacierzynski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>