Gazeta PodatkowaRozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem przez pracownika na emeryturę obliguje pracodawcę do sporządzenia świadectwa pracy. Należy w nim wykazać m.in. wymiar czasu pracy pracownika oraz jego zmiany w czasie zatrudnienia. Ponadto wykazuje się wypłatę odprawy emerytalnej jako świadczenia o charakterze jednorazowym.

Wskazanie wymiaru czasu pracy

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy wynika z art. 97 K.p. Natomiast sposób jego sporządzenia uregulowano w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289 ze zm.). Jak stanowi § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące m.in.:

  • okresu lub okresów zatrudnienia,
  • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
  • wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy.

W ustępie 1 świadectwa pracy pracodawca zamieszcza informacje o tym, u jakiego pracodawcy był zatrudniony pracownik. Jak wynika z objaśnień dotyczących sposobu wypełniania świadectwa pracy, zamieszczonych w załączniku do wymienionego rozporządzenia pod wzorem świadectwa pracy, w ust. 1 pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy, na zasadach określonych w art. 231 K.p. lub przepisami odrębnymi, wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych pracodawców).

Dodatkowo, pracodawca, który zatrudniał pracownika na podstawie kilku umów o pracę, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy wykazuje w ustępie 1 także okresy poprzedniego zatrudnienia w swojej firmie, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 11 K.p. Ponadto w ust. 1 pracodawca wskazuje wymiar czasu pracy, w jakim był zatrudniony pracownik, a jeżeli w trakcie zatrudnienia występowały zmiany wielkości etatu pracownika, to podaje, w jakim okresie i w jakim wymiarze czasu pracy pracownik wykonywał pracę.

Odprawa emerytalna

Informacje o wypłacie odprawy emerytalnej podaje się w ust. 6 pkt 12 druku świadectwa pracy. Zgodnie z objaśnieniami do sporządzania świadectwa pracy, w ustępie tym pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika w okresie zatrudnienia dodatkowego urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 K.p. Takim świadczeniem jest odprawa emerytalna.

Jak stanowi art. 921 § 1 K.p. pracownikowi przechodzącemu na emeryturę, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawę tę pracodawca jest obowiązany wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy. Odprawa ta ma charakter jednorazowy, co oznacza, że pracownik, który otrzymał już taką odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa. Regulacja ta dotyczy też odprawy rentowej. Zatem wypłata pracownikowi odprawy emerytalnej na koniec zatrudnienia ma istotne znaczenie dla kolejnego pracodawcy. Emeryt może bowiem w czasie pobierania emerytury nawiązać stosunek pracy, czy to z dotychczasowym czy z innym pracodawcą. Z tego względu pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację o wypłaceniu pracownikowi odprawy emerytalnej (rentowej) po to, aby kolejny pracodawca ponownie nie wypłacił tego świadczenia.

Przykład

Pracownik z dniem 30 czerwca 2020 r. rozwiąże stosunek pracy i przejdzie na emeryturę. W trakcie zatrudnienia miał zmieniany dwukrotnie wymiar czasu pracy, jednak bez zmiany stanowiska pracy. W okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. świadczył pracę na 1/2 etatu, a w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. był zatrudniony na 3/4 etatu. W pozostałym okresie zatrudnienia świadczył pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W ostatnim dniu zatrudnienia pracodawca wypłaci pracownikowi odprawę emerytalną.

W świadectwie pracy wystawionym pracownikowi w ostatnim dniu zatrudnienia należy wykazać okresy pracy w różnych wymiarach czasu pracy, a także zamieścić informację o wypłaceniu jednorazowej odprawy emerytalnej. Przykładowy zapis w świadectwie pracy przedstawiono poniżej.

Przykładowo wypełniony ustęp 1 i ust. 6 pkt 12 świadectwa pracy

„1. Stwierdza się, że . . . . . . . . . . . Jan Butrym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

urodzony. . . . . . . . . . . 25.02.1954 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

był zatrudniony. . . . . . w JAWA sp. z o.o. w Koszalinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pracodawca)

– w okresie . . . . od 2.01.2010 r. do 30.06.2015 r. . . . w wymiarze . . . 1/1 etatu,

– w okresie . . . . od 1.07.2015 r. do 30.04.2016 r. . . . w wymiarze . . . 1/2 etatu,

– w okresie . . . . od 1.05.2016 r. do 31.08.2018 r. . . . w wymiarze . . . 1/1 etatu,

– w okresie . . . . od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r. . . . w wymiarze . . . 3/4 etatu,

– w okresie . . . . od 1.01.2019 r. do 30.06.2020 r. . . . w wymiarze . . . 1/1 etatu.

(…)

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

(…)

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy. . . . . . . . . . . . . . . wypłacono odprawę emerytalną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, . . . . . . . . . . .

(…)”.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 2020-06-18

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumPodatnika.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>