Gazeta PodatkowaRozwiązanie umowy o pracę wymaga sporządzenia przez pracodawcę świadectwa pracy dokumentującego okres zatrudnienia pracownika w danej firmie. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wprowadziła m.in. możliwość wykonywania przez pracowników pracy w trybie zdalnym, zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych czy urlop opiekuńczy. Skorzystanie z tych uprawnień obliguje pracodawcę do zamieszczenia informacji na ten temat w świadectwie pracy. W tym celu ustawodawca znowelizował przepisy rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, a także zmienił wzór samego świadectwa pracy.

Nowelizacja rozporządzenia

Z dniem 23 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2023 r. pod poz. 912 i wprowadziło zmiany w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w tej sprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.). Nowela rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy rozszerzyła katalog informacji podawanych w tym dokumencie dotyczących roku ustania zatrudnienia pracownika. W związku z obowiązkiem podawania dodatkowych informacji zmieniono też wzór świadectwa pracy.

Więcej informacji w świadectwie pracy

Obecnie w treści świadectwa pracy pracodawca jest zobligowany zamieścić dodatkowo informacje dotyczące:

  • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 § 1 K.p., wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (§ 2 ust. 1 pkt 5a rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy),
  • urlopu opiekuńczego określonego w art. 1731 § 1 K.p., wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (§ 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy),
  • liczby dni pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733 § 1 K.p., wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (§ 2 ust. 1 pkt 12a rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy).

Jeżeli chodzi o zwolnienie, o którym mowa w art. 1481 § 1 K.p., to przysługuje ono pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Natomiast urlop opiekuńczy (art. 1731 K.p.) ma na celu zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten przysługuje pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

Wykazanie w świadectwie pracy zdalnej, o której mowa w art. 6733 § 1 K.p., dotyczy pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Zmiany we wzorze świadectwa pracy

W związku z omówionymi zmianami ustawodawca zmodyfikował załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy zawierający pomocniczy wzór świadectwa pracy. Obecnie w ustępie 6 w punkcie 1) pracodawca wykazuje zwolnienie od pracy przewidziane w art. 1481 § 1 K.p. Podaje w nim liczbę dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Z kolei informację o urlopie opiekuńczym pracodawca zamieszcza w ustępie 6 w punkcie 3) świadectwa pracy. Wskazuje w nim liczbę dni tego rodzaju urlopu wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Pracę zdalną wykonywaną przez pracownika okazjonalnie pracodawca wykazuje w ustępie 6 w punkcie 10) świadectwa pracy, podając liczbę dni świadczenia takiej pracy przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał jego stosunek pracy.

Obecnie też w ustępie 6 w punkcie 6) świadectwa pracy, a dotyczącym wykorzystania urlopu rodzicielskiego, nie podaje się podstawy prawnej udzielenia tego urlopu, tylko informuje się o wymiarze i liczbie części udzielonego pracownikowi urlopu. Zmiana ta wynika z uchylenia art. 1791 K.p. i zmiany treści art. 1821c K.p.

Przykładowy zapis w treści świadectwa pracy dotyczący wykorzystania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, urlopu opiekuńczego, urlopu rodzicielskiego oraz pracy zdalnej
Sporządzanie świadectwa pracy po zmianach

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 2023-08-10

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UmowyoPrace.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>