Gazeta PodatkowaW dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Celem ustawodawcy jest, aby niebawem korespondencja nadawana przez podmioty publiczne miała wyłącznie postać elektroniczną. Aby do tego doszło, zostanie wprowadzony obowiązek korzystania z e-Doręczeń przez podmioty publiczne oraz określone podmioty niepubliczne, tj. przedsiębiorców i osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. W większości urzędów (instytucji) publicznych e-Doręczenia mają ruszyć z dniem 10 grudnia 2023 r. Od tej daty obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń będzie dotyczyć nowo rejestrowanych przedsiębiorców w KRS, a także osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Nowy obowiązek podmiotów publicznych…

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających powszechne doręczanie i odbieranie e-korespondencji został określony na dzień 10 grudnia 2023 r. przez Ministra Cyfryzacji w komunikacie z dnia 29 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1077). Komunikat ten został wydany na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Od 10 grudnia 2023 r. większość podmiotów publicznych będzie miała obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) oraz doręczania korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru. Korespondencja ta ma być doręczana z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE).

Jeśli podmiot publiczny nie będzie mógł przekazać e-Doręczenia przy wykorzystaniu tej usługi (gdyż np. osoba fizyczna nie ma adresu do e-Doręczeń), będzie musiał nadać korespondencję z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej (PUH). W ramach tej usługi urząd będzie przygotowywał e-korespondencję, która trafi na pocztę i tam będzie drukowana, pakowana automatycznie (maszynowo) i wysłana do adresata (patrz tabela).

… i niepublicznych

Obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń zostaną objęte także określone podmioty niepubliczne, tj. przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (patrz tabela). Oznacza to, że zobowiązane one będą do posiadania adresu do e-Doręczeń (ADE) i odbierania korespondencji z powiązanej z nim skrzynki do doręczeń elektronicznych. Podmiot inny niż osoba fizyczna musi wyznaczyć też administratora skrzynki doręczeń. Adres do e-Doręczeń powinien być wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE), czyli do rejestru publicznego. Wpis ten jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres.

Adres do e-Doręczeń musi być powiązany z publiczną albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (tj. PURDE albo kwalifikowaną usługą RDE). Publiczną usługę świadczy operator wyznaczony (obecnie jest nim Poczta Polska S.A.), a kwalifikowana jest świadczona przez podmioty komercyjne spełniające standardy świadczenia kwalifikowanej usługi RDE.

Podmiot publiczny jest obowiązany do posiadania adresu do e-Doręczeń (wpisanego do BAE), powiązanego z PURDE. Natomiast podmiot niepubliczny może wybrać, czy chce mieć adres do e-Doręczeń powiązany z publiczną czy kwalifikowaną (komercyjną) usługą (por. art. 23-24 ustawy). Więcej na temat, jak spółki handlowe mają przygotować się do e-Doręczeń, pisaliśmy w GP nr 86 z 2023 r., na str. 14.

W przypadku natomiast podmiotów niepublicznych wpisanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji… (wchodzącego w skład KRS) czy osób fizycznych (z wyłączeniem przedsiębiorców z CEIDG i przedstawicieli wskazywanych w artykule wolnych zawodów) posiadanie omawianego adresu do e-Doręczeń nie jest i nie będzie obowiązkowe (jest to tylko możliwość). Wynika tak z art. 9-10 ustawy.

Niekiedy inne doręczenie

O tym, kiedy nie stosuje się omawianej ustawy i kiedy podmiot publiczny nie musi korzystać z e-Doręczeń, przesądzają odpowiednio art. 3 i art. 6 ustawy.

Terminy objęcia obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń podmiotów publicznych i niepublicznych
Podmiot publiczny Termin objęcia obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń
organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy) od 10 grudnia 2023 r.
– w zakresie PURDE i PUH
inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy)
ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS (art. 155 ust. 3 ustawy)
Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy)
agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy)
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitarne, samorządowe zakłady budżetowe (art. 155 ust. 6 ustawy) od 10 grudnia 2023 r.
– w zakresie PURDE
od 1 października 2029 r.
– w zakresie PUH
inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy) od 1 stycznia 2025 r.
– w zakresie PURDE i PUH
sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy) od 1 października 2029 r.
– w zakresie PURDE i PUH
Podmiot niepubliczny Termin objęcia obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń
podmioty niepubliczne wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS od 10 grudnia 2023 r. od 10 grudnia 2023 r.
– w związku z tym od 10 grudnia 2023 r. jedno okienko w KRS zostanie rozszerzone o współpracę z ministrem właściwym ds. informatyzacji
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, tj. wykonujący zawód adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego oraz notariusza. W przypadkach m.in. niewykonywania zawodu, zawieszenia prawa do jego wykonywania osoby te nie mają obowiązku korzystania z e-Doręczeń od 10 grudnia 2023 r.
podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przed 10 grudnia 2023 r. (art. 151 ust. 1 ustawy) w terminie 3 miesięcy od dnia 10 grudnia 2023 r.,
tj. najpóźniej 10 marca 2024 r.
przedsiębiorcy z CEIDG różne terminy (począwszy od 1 stycznia 2024 r. – art. 152 ustawy)

autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 2023-11-09

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>