Gazeta PodatkowaOprócz występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 lipca 2024 r. KSeF będzie obowiązkowo wykorzystywany przez podatników VAT czynnych w celu wystawiania faktur. W przypadku podatników zwolnionych z VAT obowiązek ten nastąpi od 1 stycznia 2025 r. Czy wprowadzenie obowiązkowego KSeF wpłynie na datę sporządzania faktur?

Faktura ustrukturyzowana

Zgodnie z art. 2 pkt 32a ustawy o VAT faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Fakturę ustrukturyzowaną można wystawić bezpośrednio przy użyciu komercyjnych programów finansowo-księgowych podatnika. Faktury te przesyłane są do KSeF przez API.

Ministerstwo Finansów udostępniło także bezpłatne narzędzia, za pomocą których możliwe jest wystawienie faktury ustrukturyzowanej. Należy do nich:

  • Aplikacja Podatnika KSeF umożliwiająca korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników, zarządzanie uprawnieniami oraz tokenami, wystawianie i odbieranie e-faktur w KSeF, podgląd e-faktury (anonimowy dostęp do e-faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech), weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF (https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-innenarzedzia/),
  • zaktualizowana e-mikrofirma umożliwiająca powiązanie istniejącego konta z KSeF, wystawianie faktur w KSeF, odbieranie faktur ustrukturyzowanych z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych (https://login.mf.gov.pl).

Ponadto MF planuje udostępnić aplikację mobilną, która pozwoli na wygodne i szybkie wystawianie faktur ustrukturyzowanych, odbieranie ich w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie nimi z dowolnego miejsca.

Warto w tym miejscu również nadmienić, że w naszym Wydawnictwie trwają prace nad dostosowaniem Programu DRUKI Gofin do obsługi faktur w systemie KSeF.

Zasada wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Jak wynika z art. 106nd ustawy o VAT, KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF.

System KSeF służy także do powiadamiania podmiotów korzystających z KSeF o:

a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w systemie oraz dacie i czasie jego przydzielenia,

b) dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej,

c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności KSeF.

System ten również analizuje i kontroluje prawidłowość danych z faktur ustrukturyzowanych. Pozwala na uwierzytelnienie oraz weryfikację uprawnień do korzystania z KSeF, posiadanych przez podmioty, o których mowa w art. 106nb ustawy o VAT. Powiadamia podmioty inne niż określone w art. 106nb ustawy o VAT o braku uprawnień do korzystania z tego systemu. KSeF służy również do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z tego systemu oraz powiadamiania podmiotów, o których mowa w art. 106nb ustawy o VAT, o nadanych uprawnieniach do korzystania z systemu lub ich odebraniu.

Jak przewiduje art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in. datę wystawienia oraz kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.

Natomiast, w myśl art. 106na ustawy o VAT, fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę. Przy czym, zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2024 r. art. 106na ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku udostępnienia faktury ustrukturyzowanej nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, w sposób inny niż przy użyciu KSeF, za datę otrzymania tej faktury uznawać się będzie datę jej faktycznego otrzymania przez tego nabywcę.

W obecnym stanie prawnym otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF wymaga akceptacji odbiorcy takiej faktury (art. 106na ust. 2 ustawy o VAT).

Z uwagi na to, że od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF, nie będzie już wymagana akceptacja odbiorcy otrzymywania e-faktur (art. 106na ust. 2 ustawy o VAT zostanie uchylony).

W okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych będą mogli wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej w przypadku:

1) podatników, u których sprzedaż jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3,

2) czynności dokumentowanych fakturami uproszczonymi, w tym paragonów fiskalnych uznanych za takie faktury,

3) czynności dokumentowanych fakturami wystawionymi przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przypadkach, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2, podatnicy będą mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane, z wyłączeniem paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

Data wystawienia faktury w KSeF

Jak już wskazano, fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. Tak więc data wygenerowania faktury w zewnętrznym systemie nie oznacza, że faktura została wystawiona. Ponadto faktura, która po 30 czerwca 2024 r. nie zostanie wystawiona w KSeF, nie będzie stanowiła, co do zasady, dokumentu księgowego. Jednym z pól struktury XML faktury ustrukturyzowanej jest P_1, które dotyczy daty wystawienia faktury. Pole to musi być uzupełnione w momencie wysyłki faktury do KSeF.

W pytaniach i odpowiedziach dotyczących KSeF (które dostępne są na stronie www.podatki.gov.pl) Ministerstwo Finansów, odnosząc się do pola P_1 uznało, że data podana w polu P_1 to wskazana przez wystawcę faktury data jej wystawienia. Natomiast pole DataWytworzeniaFa ma jedynie charakter techniczny – to generowana przez system data i czas wytworzenia faktury. Z wyjaśnienia tego wynika więc, że data wytworzenia faktury w systemie księgowym i data wystawienia faktury ustrukturyzowanej mogą być różne.

Zatem może powstać wątpliwość, czy będzie obowiązek wypełnienia pola P_1, skoro fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. Z broszury informacyjnej dotyczącej struktury FA(2), jak również z odpowiedzi MF dotyczących KSeF wynika, że pole P_1 dotyczące daty wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jest polem obowiązkowym, które musi zostać wypełnione, aby faktura mogła być przyjęta przez KSeF.

Oznacza to, że gdy data wystawienia faktury, wskazana w polu P_1, będzie inna niż data przesłania jej do KSeF, to za datę wystawienia zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT uznaje się datę przesłania faktury do KSeF. Warto także dodać, że informacja o dacie przesłania znajduje się w UPO. Data ta jest zawarta również w numerze nadanym przez KSeF.

MF w broszurze informacyjnej w przykładzie wskazało, że w polu P_1 podatnik podał 2023-09-01, natomiast fakturę przesłał do KSeF w dniu 2023-09-02. Fakturze został nadany numer KSeF. Jak wyjaśniło MF, pomimo wskazania w polu P_1 daty 1 września 2023 r., zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT uznaje się, że faktura została wystawiona w dniu 2 września 2023 r. Data wystawienia określona zgodnie z przepisami jest kluczowa dla weryfikacji terminowości wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

Ministerstwo Finansów w pytaniach i odpowiedziach również odniosło się do możliwości technicznych systemów księgowych w zakresie pola P_1. Na pytanie dotyczące prawidłowości uzupełnienia pola P_1 w sytuacji, gdy faktura nie zostanie wysłana do KSeF w tym samym dniu, co jej wygenerowanie, a system księgowy traktuje fakturę jako wystawioną w dniu jej wygenerowania, a nie wysyłki do KSeF, MF odpowiedziało, że okoliczność, iż w polu P_1 wskazana jest inna data niż data przesłania faktury do KSeF nie spowoduje odrzucenia faktury przez system. W tym przypadku, zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT, przyjmuje się, że faktura została wystawiona w dniu przesłania jej do KSeF, pomimo że w polu P_1 wskazano inną datę. Powyższe należy uwzględnić w systemach księgowych w przypadkach, w których data wystawienia faktury ma wpływ na datę ujęcia zdarzenia w ewidencji.

Wydanie UPO z KSeF a data wystawienia faktury

Wysłanie faktury do KSeF nie zawsze jest jednoznaczne z tym, że faktura została wystawiona. Aby dokument mógł być nazywany fakturą ustrukturyzowaną, musi posiadać specjalny numer identyfikujący tę fakturę w systemie KSeF. Numer ten nadawany jest przez KSeF w momencie przetworzenia dokumentu, co potwierdzane jest w formie dokumentu UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru faktury (przykład 1).

Jeżeli faktura została odrzucona przez KSeF, to nie jest uznawana za wystawioną. W takim przypadku należy poprawić dane na fakturze i zlecić jej wysyłkę ponownie. Po otrzymaniu UPO z KSeF data wystawienia faktury traktowana jest jako data ponownego zlecenia wysyłki już prawidłowej faktury (przykład 2).

Przykład 1

Podatnik sporządził fakturę w dniu 31 października i tego samego dnia o godzinie 23:59:59 wysłał ją do KSeF. Otrzymał UPO z KSeF 1 listopada. Z uwagi na to, że faktura została przyjęta przez KSeF, co zostało potwierdzone dokumentem UPO, jako datę wystawienia podatnik wskaże 31 października. Jeżeli jednak KSeF odrzuciłby fakturę, np. ze względu na błędy w strukturze XML, to taka faktura, pomimo zlecenia jej wysyłki do KSeF, nie jest uznana za wystawioną.


Przykład 2

Podatnik sporządził fakturę 30 października. Tego samego dnia zlecił jej wysyłkę. KSeF odrzucił fakturę ze względu na błędną strukturę XML. Podatnik poprawił dane na fakturze i zlecił jej ponowną wysyłkę w dniu 31 października. W dniu 1 listopada otrzymał UPO z KSeF. Z uwagi na to, że data wystawienia faktury w KSeF to data wysyłki faktury, która została przyjęta przez KSeF, należy uznać, że faktura wystawiona została 31 października.

Ponadto, co do zasady, faktury należy wystawiać do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. Oznacza to, że w sytuacji, gdy wysyłka faktury zostanie zlecona w ostatnim dniu tego terminu (czyli 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży), a z powodu błędów w strukturze XML nie zostanie przyjęta przez KSeF i zostanie wystawiona ponownie 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania sprzedaży, podatnik naraża się na konsekwencje związane z nieterminowym wystawieniem faktury.

Również w przypadku, gdy obowiązek podatkowy VAT powstaje na zasadach szczególnych, data wystawienia faktury w KSeF ma kluczowe znaczenie. W przypadkach wskazanych w art. 19a ust. 5 pkt 3 i pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje właśnie w dacie wystawienia faktury, tj. w dniu jej przesłania do KSeF. W sytuacji gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, to, zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i ust. 4, czyli:

  • 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a), czyli świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
  • 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b), z zastrzeżeniem ust. 4, m.in. dostawy książek drukowanych,
  • 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c), czyli czynności polegających na drukowaniu książek,
  • z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, m.in. usług najmu.

Gdy nie określono takiego terminu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności.

Tak więc data wystawienia faktury w KSeF wpływa także na moment powstania obowiązku podatkowego. Tym bardziej, że nie zawsze data ta jest jednoznaczna z datą wytworzenia faktury w zewnętrznym systemie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 2023-11-06

Prawa konsumenta, reklamacje, rękojmia i inne uprawnienia po zmianach. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>