Gazeta PodatkowaTarcza branżowa 6.0 wprowadziła zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS z umowy zlecenia. Aby zleceniobiorca mógł skorzystać z tego zwolnienia, powinien spełnić kilka warunków oraz złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek.

Warunki zwolnienia z ZUS

Zgodnie z tarczą branżową 6.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255) na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, ZUS może zwolnić zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek ubezpieczeniowych należnych z tej umowy za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Zwolnieniem mogą być objęte składki społeczne, zdrowotna oraz na FP, FS i FGŚP. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek będzie przysługiwało, jeżeli:

1) umowa zlecenia, z wykonywania której uzyskiwany jest przychód w rozumieniu przepisów o pdof, została zawarta w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. (przykład),

2) łączny przychód w rozumieniu przepisów o pdof uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek, nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

3) zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Przykład

Zleceniobiorca zawarł umowę zlecenia na wykonanie usług w zakresie architektury na okres od 1 września do 31 grudnia 2020 r. W dniu 4 stycznia 2021 r. przedłużył tę umowę na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. W tym przypadku zleceniobiorca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku naliczania składek za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. Należy bowiem uznać, że została zawarta nowa umowa. Wniosek o zwolnienie zleceniobiorca powinien przekazać do ZUS do 11 stycznia 2021 r.

Tak wynika z art. 31zy14 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), dodanego tarczą branżową 6.0.

Ze zwolnienia, o którym mowa, mogą skorzystać tylko osoby, które zawarły umowę zlecenia w ściśle określonym zakresie (patrz ramka).

Zakres zwolnienia

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia spełniającej warunki określone w art. 31zy14 specustawy w sprawie COVID-19, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy ich wymiaru ustalanej dla każdej umowy zlecenia. Maksymalną kwotę podstawy wymiaru składek podlegających zwolnieniu ustala się w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień.

Składki społeczne zleceniobiorcy objęte zwolnieniem, o którym mowa, nie będą ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS.

Potrzebny wniosek

Wniosek w sprawie zwolnienia zleceniobiorca powinien przekazać do ZUS na druku RZN wyłącznie drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS. Należy to zrobić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. O złożeniu w ZUS wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca powinien poinformować zleceniodawcę.

Informacja z ZUS

O zwolnieniu z obowiązku naliczania składek oraz o wysokości podstawy wymiaru, od której nie powinny być naliczane składki, ZUS poinformuje zleceniodawcę i zleceniobiorcę za pośrednictwem profilu informacyjnego odpowiednio zleceniobiorcy i zleceniodawcy na PUE ZUS. Zasadniczo ZUS powinien to zrobić niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku o zwolnienie i wyjaśnieniu wszelkich okoliczności dotyczących ustalenia prawa do zwolnienia.

Gdy zleceniodawca nie posiada profilu informacyjnego na PUE ZUS, to wtedy niezwłocznie po otrzymaniu od zleceniobiorcy informacji o złożeniu w ZUS wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek, zleceniodawca będzie zobowiązany do założenia takiego profilu.

Raporty za zleceniobiorcę

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez ZUS wniosku zleceniobiorcy o zwolnienie z obowiązku naliczania składek, za okresy, za które przysługuje zwolnienie, zleceniodawca będzie obowiązany przesyłać za zleceniobiorcę raporty miesięczne, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wówczas jednak nie powinien wykazywać w nich kwot składek, które zostały zwolnione z obowiązku naliczania oraz podstawy ich wymiaru, od której zostały ustalone.

Jeśli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z umowy zlecenia, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca powinien obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki na ogólnych zasadach.

Ze zwolnienia z naliczania składek ZUS mogą skorzystać tylko zleceniobiorcy, którzy zawarli umowę zlecenia w zakresie:

działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego,
usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.

autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 2021-01-11

Przegląd najnowszego orzecznictwa z PIT i CIT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>