Gazeta PodatkowaKwoty wolne od potrąceń ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracownika w danym roku. Od 1 października 2019 r. uległy zmianie obciążenia podatkowe, co skutkuje inną wysokością wynagrodzenia minimalnego do wypłaty. Tym samym zmianie uległy kwoty wolne od potrąceń obowiązujące pracowników w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r.

Wysokość kwot wolnych

Jednym z instrumentów ochrony wynagrodzenia pracownika przed nadmiernymi potrąceniami jest kwota wolna od potrąceń. Musi być ona stosowana przy dokonywaniu potrąceń o charakterze niealimentacyjnym.

Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do Pracowniczego Planu Kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wymienionego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wymienionego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń wymagających zgody pracownika, tzw. dobrowolnych, wolna od potrąceń jest kwota:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wymienionej kwoty – przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Powyższe wynika z art. 91 § 2 K.p.

Ustalenie kwot wolnych

Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługująca pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, która w 2019 r. wynosi 2.250 zł.

Od 1 października 2019 r. obowiązuje obniżona stawka podatku dochodowego, zwiększone koszty uzyskania przychodu, a także zmodyfikowana kwota zmniejszająca podatek. Zmiana obciążeń podatkowych wpływa na wysokość wynagrodzenia minimalnego do wypłaty, które od 1 października do 31 grudnia 2019 r. przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek wynosi 1.673,78 zł.

Kwoty wolne dla niepełnoetatowców

Pracownicy zatrudnieni na część etatu mają kwoty wolne od potrąceń zmniejszane proporcjonalnie do wymiaru swojego czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). Przy czym najpierw oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy zatrudnionego na część etatu, uwzględniając wynagrodzenie minimalne przysługujące w danym roku pracownikom pełnoetatowym. Następnie odlicza się obciążenia składkowo-podatkowe (por. odpowiedź MPiPS z dnia 7 stycznia 2014 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa). Od 1 stycznia 2019 r. odlicza się też wpłaty na PPK dla pracowników, którzy nie zrezygnowali z przystąpienia do PPK.

Wysokości kwot wolnych od potrąceń od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
dla pracowników pełnoetatowych, którzy zrezygnowali z PPK
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.673,78 zł 1.629,78 zł 1.681,78 zł 1.637,78 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.255,34 zł 1.222,34 zł 1.261,34 zł 1.228,34 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.506,40 zł 1.466,80 zł 1.513,60 zł 1.474,00 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.339,02 zł 1.303,82 zł 1.345,42 zł 1.310,22 zł

 

Wysokości kwot wolnych od potrąceń od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
dla niektórych pracowników niepełnoetatowych, którzy zrezygnowali z PPK
Wymiar czasu pracy Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 485,38 zł 443,43 zł 485,38 zł 453,93 zł
1/3 623,44 zł 571,92 zł 631,94 zł 579,92 zł
1/2 887,95 zł 836,39 zł 900,45 zł 844,39 zł
3/4 1.277,10 zł 1.233,10 zł 1.285,10 zł 1.241,10 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 364,04 zł 332,57 zł 364,04 zł 340,45 zł
1/3 467,58 zł 428,94 zł 473,96 zł 434,94 zł
1/2 665,96 zł 627,29 zł 675,34 zł 633,29 zł
3/4 957,83 zł 924,83 zł 963,83 zł 930,83 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 436,84 zł 399,09 zł 436,84 zł 408,54 zł
1/3 561,10 zł 514,73 zł 568,75 zł 521,93 zł
1/2 799,16 zł 752,75 zł 810,41 zł 759,95 zł
3/4 1.149,39 zł 1.109,79 zł 1.156,59 zł 1.116,99 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 388,30 zł 354,74 zł 388,30 zł 363,14 zł
1/3 498,75 zł 457,54 zł 505,55 zł 463,94 zł
1/2 710,36 zł 669,11 zł 720,36 zł 675,51 zł
3/4 1.021,68 zł 986,48 zł 1.028,08 zł 992,88 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 2019-10-28

Interpretacje, objaśnienia, opinie administracji skarbowej. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>