Gazeta PodatkowaWłaściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi czy radcy prawni mogą zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę spraw podatkowych na podstawie raz złożonego pełnomocnictwa ogólnego. Takie upoważnienie zgłasza się w formie elektronicznej przez Portal Podatkowy. Niezbędne jest założenie na nim konta.

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem podpisywania deklaracji). Raz złożone pozwala na kompleksową obsługę spraw podatkowych bez konieczności przedkładania go do akt każdej sprawy. Zastępstwo pełnomocnika jest wykluczone tylko w przypadku czynności wymagających osobistego udziału podatnika.

Pełnomocnictwo ogólne, a także zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się w formie dokumentu elektronicznego przez Portal Podatkowy (nie dotyczy to pełnomocnictw przekazywanych przez organy podatkowe). Użycie formularza papierowego jest dozwolone tylko w trybie awaryjnym. Wersję papierową można przedłożyć w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przekazanie zgłoszenia przez internet. Pełnomocnictwo ogólne sporządza się według wzoru PPO-1, a zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu – OPO-1.

Informacje o pełnomocnictwach ogólnych gromadzone są w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do CRPO. Urzędnicy – organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – sprawdzają w tej bazie umocowanie danej osoby do reprezentowania podatnika. W razie potrzeby mogą wydrukować pełnomocnictwo ogólne i wydruk dołączyć do akt sprawy.

Konto na portalu

Złożenie pełnomocnictwa ogólnego wymaga w pierwszej kolejności założenia konta na Portalu Podatkowym. Nie jest to skomplikowana procedura.

Rejestracja odbywa się na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl po wejściu w zakładkę „Konto podatnika na Portalu Podatkowym” i wybraniu opcji „Rejestracja”. Wyświetli się okno z warunkami korzystania z Portalu Podatkowego. Trzeba złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu regulaminu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodzić się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących profilu użytkownika. Kolejny krok to wybór sposobu uwierzytelnienia rejestracji. Autoryzacji można dokonać przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego (wykorzystywanego przy posługiwaniu się kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo przy pomocy profilu zaufanego ePUAP (podając login i hasło wybrane podczas rejestracji na platformie ePUAP). Następnie trzeba wprowadzić dane użytkownika: identyfikator (unikalny ciąg od 5 do 30 znaków wykorzystywany podczas logowania do konta), hasło, pytanie zabezpieczające i odpowiedź na nie, adres e-mail.

Po podaniu niezbędnych informacji należy potwierdzić zarejestrowanie profilu. Jeżeli rejestracja przebiegnie prawidłowo, na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie z kodem autoryzującym umożliwiającym pierwsze zalogowanie się do konta. Kolejne logowania odbywają się poprzez podanie identyfikatora użytkownika i hasła. Hasło jest ważne przez 30 dni. Nie można przy tym ustalić takiego samego hasła jak pięć poprzednio używanych.

Dostęp do konta podmiotu – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – może uzyskać użytkownik (osoba fizyczna posiadająca własne konto na Portalu Podatkowym), dla którego zostanie złożony w organie administracji podatkowej wniosek o udostępnienie tego konta. Składa go osoba umocowana do działania w imieniu danego podmiotu. Wniosek sporządza się w formie pisemnej. Musi zawierać dane użytkownika (imię, nazwisko, identyfikator podatkowy) oraz podmiotu (nazwę i NIP). Organ administracji podatkowej, do którego wpłynie wniosek, sprawdza podane dane. Pozytywny wynik tej weryfikacji jest warunkiem uzyskania dostępu do konta osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Umocowany w opisany sposób może być tylko jeden użytkownik. Ma on jednak prawo złożyć wniosek o udostępnienie konta podmiotu innej osobie lub wyrazić na to zgodę.

E-pełnomocnictwo

Obowiązek złożenia pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu spoczywa zasadniczo na mocodawcy. Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi sami mogą dokonać zgłoszenia w zakresie udzielonych im upoważnień. Zgłoszenia dotyczącego pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez osobę, która nie może się podpisać, dokonuje jej opiekun, a w przypadku pełnomocnictwa wniesionego przez nią ustnie do protokołu – organ podatkowy.

Aby zgłosić pełnomocnictwo ogólne, trzeba zalogować się do profilu na Portalu Podatkowym, a następnie w sekcji „Lista kont podatników, do których posiadasz dostęp” – wybrać link z imieniem i nazwiskiem lub nazwą mocodawcy. W oknie, które się wyświetli, należy przejść do opcji „Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne”. Kolejny krok to zgłoszenie informacji dotyczących upoważnienia. Wymagane jest wskazanie okresu obowiązywania pełnomocnictwa, możliwości udzielenia pełnomocnictwa dalszego (wyłączenia tej opcji), danych mocodawcy, danych pełnomocnika.

W przypadku zgłaszania pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym musi być podany jego adres elektroniczny – adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ administracji podatkowej, np. elektronicznej skrzynki na platformie ePUAP. Wynika to z faktu, że zawodowym zastępcom pisma doręcza się zasadniczo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ewentualnie w siedzibie organu podatkowego). Adres elektroniczny muszą podać również pełnomocnicy mający miejsce zamieszkania za granicą, jeżeli nie wskazują adresu do doręczeń na terytorium Polski.

Po wprowadzeniu wszystkich danych wyświetli się dokument pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1). Warto go sprawdzić przed podpisaniem. Do uwierzytelnienia składanego pełnomocnictwa używa się danych identyfikacyjnych zawartych w podpisie użytkownika na Portalu Podatkowym. Trzeba ponadto ponownie podać hasło do profilu. Wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z dokonaniem wpisu w CRPO. Zgłoszenie musi być przetworzone, a informacja o jego statusie zostanie przesłana na adres e-mail. To, czy i od kiedy dana osoba może reprezentować mocodawcę, można sprawdzić na koncie – w zakładce „Pełnomocnictwa”.

Etapy zakładania konta na Portalu Podatkowym
Krok 1: wejście na stronę internetową www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.
Zgłoszenie pełnomocnika ogólnego w sprawach podatkowych
Krok 2: wybór usługi „Konto podatnika na Portalu Podatkowym” – „Rejestracja”.
Zgłoszenie pełnomocnika ogólnego w sprawach podatkowych
Krok 3: akceptacja warunków korzystania z Portalu Podatkowego.
Zgłoszenie pełnomocnika ogólnego w sprawach podatkowych
Krok 4: uwierzytelnienie rejestracji: kwalifikowanym certyfikatem albo profilem zaufanym ePUAP.
Zgłoszenie pełnomocnika ogólnego w sprawach podatkowych
Krok 5: wypełnienie danych użytkownika (identyfikator, hasło, pytanie zabezpieczające i odpowiedź na nie, adres e-mail).
Zgłoszenie pełnomocnika ogólnego w sprawach podatkowych
Krok 6: potwierdzenie rejestracji.

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 2016-09-26

Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>