Gazeta PodatkowaPrzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wypłata wynagrodzenia stanowi więc jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikający zarówno z przepisów ustawowych, jak i zapisów umownych. Przy realizacji tego obowiązku pracodawca musi przestrzegać określonych przez prawo terminów wypłaty.

Składniki miesięczne na bieżąco

Pracodawca wypłacając wynagrodzenie za pracę za dany miesiąc nie może przekroczyć terminów ustawowych przewidzianych dla wypłaty miesięcznych składników wynagrodzenia. W ogólnym zarysie termin wypłaty wynagrodzeń miesięcznych określa art. 85 § 1 K.p., zgodnie z którym wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Pracodawca ustala ten termin – a także miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia – w regulaminie pracy, chyba że pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy i nie jest objęty układem zbiorowym pracy, zamieszcza wzmiankę o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia w informacji o warunkach zatrudnienia wydawanej na podstawie art. 29 § 3 K.p.

Jak już wspomniano, wypłata składników miesięcznych powinna następować co najmniej raz w miesiącu. Graniczny termin ich wypłaty wskazuje art. 85 § 2 K.p., który stanowi, że pracodawca jest zobowiązany wypłacać składniki miesięczne z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia – nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wypłaca się je w dniu poprzedzającym. Pracodawca ma więc pewną swobodę w wyznaczeniu terminu wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc. Niemniej trzeba podkreślić, że ustalony przez pracodawcę termin nie może przekroczyć 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Żadne okoliczności nie tłumaczą przesunięcia terminu wypłaty składników miesięcznych poza ten dzień.

Pracodawca ma możliwość w dowolnym czasie zmienić przyjęty w jego zakładzie termin wypłaty wynagrodzeń, z zastrzeżeniem dochowania terminów ustawowych. Taka zmiana nie wymaga wypowiedzeń zmieniających, konieczna jest jednak korekta przepisów zakładowych określających termin wypłaty. Jeżeli pracodawca nie posiada takich przepisów, celowa jest aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia, choć nie jest to wprost wymagane przez Kodeks pracy.


Nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę może być uznana za ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Dłuższe oczekiwanie na wypłatę

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się z dołu, w terminach określonych w przepisach prawa pracy (dotyczy to np. premii kwartalnych czy rocznych). Dotyczy to również dodatku za nadgodziny z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej czy dodatku za pracę w niedziele lub święta – choć należy zaznaczyć, że zdecydowana większość dodatków przysługuje za okres miesiąca, w związku z czym powinna być wypłacana na bieżąco.

Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc wypłacane są na ogół z upływem kwartału, roku czy okresu rozliczeniowego. W tym ostatnim przypadku wypłata może niekiedy pokryć się z terminem wypłaty za bieżący miesiąc – jeżeli okres rozliczeniowy nie przekracza miesiąca.

Terminy wypłaty niektórych świadczeń ze stosunku pracy są zupełnie oderwane od terminu bieżącej wypłaty czy upływu kwartału, roku lub okresu rozliczeniowego. Chodzi o takie świadczenia, jak: ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa emerytalno-rentowa lub ze zwolnień grupowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy jubileuszówka. Termin wypłaty tych świadczeń wynika z przepisów ich dotyczących. W przypadku ekwiwalentu za urlop, odprawy emerytalno-rentowej lub przysługującej na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, wypłata powinna nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia (który jest dniem nabycia prawa do tych świadczeń). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane trzynastką, trzeba poczekać do pierwszego kwartału roku następującego po roku, za który ono przysługuje. Jubileuszówka z kolei powinna być wypłacona zasadniczo w dniu osiągnięcia przez pracownika stażu pracy uprawniającego do tego świadczenia.

Nieterminowa wypłata wynagrodzeń w orzecznictwie SN

„Przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 11 K.p.) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 r., sygn. akt I PKN 516/99

„Z reguły pracodawcy nie można przypisać ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11 K.p.), jeżeli nie wypłaca określonego składnika wynagrodzenia za pracę, którego przysługiwanie jest sporne, a pracodawca uważa w oparciu o usprawiedliwione argumenty roszczenie pracownika za nieuzasadnione”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2008 r., sygn. akt II PK 185/07

„Pracodawca niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części jego wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki (art. 55 § 11 K.p.). Naruszenie to następuje co miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia (art. 85 § 1 K.p.) i od dowiedzenia się przez pracownika o tej okoliczności należy liczyć termin jednego miesiąca określony w art. 55 § 2 w związku z art. 52 § 2 K.p.”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2006 r., sygn. akt I PK 54/06

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)

autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 2019-06-21

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>