Gazeta PodatkowaObecnie w sytuacji, gdy podatnik płaci do urzędu skarbowego zobowiązania w podatku VAT i w podatku dochodowym, musi wykonać dwa przelewy na osobne rachunki bankowe. Wynika to z faktu, że dla każdego typu podatku są prowadzone odrębne rachunki bankowe. Od 1 stycznia 2020 r. ma to ulec zmianie.

Mikrorachunek

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowo dodanym art. 61b § 1 do Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), wpłata podatku VAT, jak i pdof, pdop, a także niepodatkowych należności budżetowych będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

W związku z tym od 1 stycznia 2020 r. podatnik, który będzie zobowiązany wpłacać zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT, dokona tego na przypisany mu indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Obecne rachunki urzędów skarbowych do wpłat VAT, PIT, CIT mają być aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat będzie należało dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl, podatki inne niż PIT, CIT i VAT podatnik będzie wpłacał na obecnych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (na dzień oddania GP do druku nie zostało ono opublikowane). Podatnik ma tam także znaleźć szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Struktura mikrorachunku

Numer indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. należy dokonywać wpłat m.in. podatku VAT, można sprawdzić już teraz, a informację taką wydrukować. Numer indywidualnego rachunku podatkowego podatnik może uzyskać:

1) w dowolnym urzędzie skarbowym lub

2) korzystając z generatora mikrorachunku podatkowego udostępnionego przez MF na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/wprowadzając:

  • PESEL (w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niezarejestrowanej jako podatnik VAT) lub
  • NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub podatnika VAT).

W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej MF wyjaśniało, że identyfikacja podatnika w sposób jednoznaczny jest możliwa jedynie po identyfikatorze podatkowym, tj. w przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest to PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów – NIP. Stąd konieczność użycia wskazanych numerów w strukturze indywidualnego rachunku podatkowego. Indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego. Nie będzie zawierał historii wpłat podatników. Zwroty nadpłat nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe, lecz tak jak dotychczas na rachunki bankowe zgłoszone przez podmiot.


Mikrorachunek podatkowy musi zawierać m.in. cyfry 10100071222 oraz identyfikator podatkowy.

Ministerstwo Finansów ostrzega także, aby podatnicy w celu wygenerowania numeru mikrorachunku nie korzystali z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem bądź SMS-em, które mogą być próbą wyłudzenia. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Korzyści z wprowadzenia mikrorachunków

MF na swojej stronie internetowej wskazało, że podatnik regulując zobowiązania podatkowe za pomocą mikrorachunku:

 • w wygodny i prosty sposób zapłaci zobowiązania w podatku VAT (oraz PIT i CIT) na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek – nie będzie zmuszony już wybierać oddzielnych rachunków dla każdego rodzaju rachunku,
 • będzie miał możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie,
 • posługiwać się będzie tym samym mikrorachunkiem, nawet jeżeli się przeprowadzi lub zmieni siedzibę firmy,
 • nie będzie już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych oraz ograniczy liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
 • szybciej otrzyma potrzebne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Ponadto MF wyjaśniło, że istnieje możliwość zapłaty podatku za podatnika na jego mikrorachunek podatkowy. Mogą to zrobić:

 • członkowie najbliższej rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez ograniczeń kwotowych,
 • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym,
 • każda osoba trzecia, jeśli kwota VAT przekracza 1.000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Podatek, którego wysokość przekracza 1.000 zł, może zostać zapłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. W przeciwnym razie wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Pomyłki przy wpłatach

Podatnik, który dokona przelewu należności na nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (tj. z niewłaściwym identyfikatorem podatkowym):

 • może osobiście się zgłosić do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem przelewu w celu wyjaśnienia błędnej wpłaty,
 • zostanie wezwany przez urząd skarbowy, jeżeli np. nie będzie innego podatnika o wskazanym identyfikatorze podatkowym.

Obowiązek wpłaty podatku VAT na mikrorachunek ma także obejmować należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych, tj. sprzed 1 stycznia 2020 r., np. z tytułu złożenia korekty deklaracji VAT-7 za styczeń 2019 r. W takim przypadku podatnik w tytule przelewu powinien zaznaczyć, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 2019-12-16

Dokumentacja pracownicza po zmianach. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>