Gazeta PodatkowaW przypadku gdy podatnik VAT sprzedaje dla innego podatnika towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, obowiązuje go generalnie tzw. zasada odwrotnego obciążenia. Przy czym wartość dodatkowych usług realizowanych w związku ze sprzedażą towarów (stanowiących elementy dostawy) zwiększa podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towaru i powinna być opodatkowana na zasadach właściwych dla dostawy tych towarów.

Jeden z naszych Czytelników w pytaniu do redakcji wskazał, że podstawowym przedmiotem jego działalności jest sprzedaż stali. Dodatkowo, na życzenie klienta, świadczy usługi np. polegające na jej cięciu czy wygięciu, a także usługi cięcia i wyginania stali z materiału powierzonego przez klienta. Miał wątpliwości, czy w obu tych przypadkach należy zastosować odwrotne obciążenie.

Kiedy odwrotne obciążenie?

Mechanizm odwrotnego obciążenia, polegający na przeniesieniu obowiązku rozliczenia VAT z tytułu dostawy towaru ze sprzedawcy na nabywcę, ma zastosowanie do towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeśli łącznie spełnione są przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj.:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

W przypadku gdy warunki te zostaną spełnione, dostawca towaru jest zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu do urzędu skarbowego. Wykazuje on wówczas sprzedaż w poz. 31 w deklaracji VAT jako dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca podając jedynie wartość netto dostawy i wystawia fakturę niezawierającą stawki i kwoty podatku wraz z dodatkową informacją „odwrotne obciążenie”.

Natomiast zakup towarów objętych odwrotnym obciążeniem zobowiązuje ich nabywcę do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonanej dostawy towarów. Nabywca wykazuje w poz. 34 i 35 deklaracji VAT wartość netto dostawy i wysokość podatku należnego.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania zasadniczo jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub osoby trzeciej. Dodatkowo z przepisów o VAT wynika, że podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty VAT,

2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Czynności złożone

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2014 r., nr IPPP2/443-450/14/BM, wyjaśnił, że z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Co istotne, aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną, powinna ona składać się z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu sama w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Dodatkowo organ podatkowy podkreślił, że przepisy ustawy o VAT oraz Dyrektywy 2006/112/WE nie regulują kwestii czynności złożonych. Jednakże, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT oraz na podstawie polskiego i europejskiego orzecznictwa można stwierdzić, iż świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie dzielone. W przypadku gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności, a są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną. Skutkiem tego świadczenie pomocnicze, co do zasady, dzieli los prawny świadczenia głównego, w szczególności w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia oraz stawki podatku VAT.

Tak więc, o ile będące przedmiotem sprzedaży towary wykonywane z materiałów własnych Czytelnika zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT i dostawa tych towarów objęta jest odwrotnym obciążeniem, to również usługi cięcia czy wyginania stali (jako elementy transakcji zasadniczej) powinny być opodatkowane na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Inaczej natomiast będzie wyglądało rozliczenie VAT w sytuacji, gdy Czytelnik świadczy usługę cięcia (wygięcia) stali z materiału powierzonego przez kontrahenta. Stal w takim przypadku jest własnością klienta – nabywcy. W tej sytuacji Czytelnik świadczy tylko usługę cięcia na podstawie jednej umowy. Świadczeniem głównym jest usługa cięcia czy wygięcia towaru. W związku z tym, rozliczenie VAT nastąpi na zasadach ogólnych. Czytelnik sprzedaż usługi opodatkuje 23% stawką VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 2016-10-24

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>