Gazeta PodatkowaNadpłata podatku dochodowego wykazana w zeznaniu podatkowym przesłanym przez internet zostanie zwrócona w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia, a określona w rozliczeniu sporządzonym w formie papierowej – w ciągu 3 miesięcy. Terminy te stosuje się także w przypadku zwrotu kwoty wynikającej z obliczenia podatku hipotetycznego. Osobom niemającym miejsca zamieszkania w Polsce nadpłata zostanie przelana wyłącznie na rachunek bankowy.

Forma zwrotu

Nadpłata podatku dochodowego wykazana w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 za 2022 r. może być przelana na konto, zwrócona przekazem pocztowym lub wypłacona w kasie.

Preferowane są – zarówno przez podatników, jak i urzędy skarbowe – zwroty na rachunek (bankowy lub w SKOK). W ten sposób można otrzymać każdą, nawet kilkuzłotową nadpłatę podatku. Podatnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów, a pieniądze mogą mieć do swojej dyspozycji szybciej niż w przypadku zwrotu nadpłaty w gotówce. Zwrot nadpłaty podatku przelewem jest obligatoryjny dla osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce. Wynika to z art. 77b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Wprowadzenie wymogu podania rachunku przez osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w kraju to odpowiedź na problemy administracji skarbowej z zagranicznymi przekazami pocztowymi. Ich liczba z roku na rok wzrastała, a często wracały niepodjęte.

Osobie, która nie wskaże rachunku, nadpłata podatku jest zwracana w gotówce (nie dotyczy to osób niemających miejsca zamieszkania w Polsce). Standardowo – bez wniosku podatnika – stosuje się przekaz pocztowy. Nadpłata podatku jest pomniejszana o koszty przekazu pocztowego. Jeżeli podatnik nie chce otrzymać pieniędzy w ten sposób, pozostaje ich wypłata w kasie urzędu skarbowego lub podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową, ale dokonuje się tego na żądanie. Odpowiedni wniosek można zamieścić w zeznaniu podatkowym w części przeznaczonej na podanie informacji uzupełniających. Wyjątek stanowi nadpłata nieprzekraczająca 32 zł (dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym). Zwrot takiej kwoty nie może być dokonany przekazem pocztowym. Jeżeli podatnik nie wskaże konta, na jakie ma być ona zwrócona, wypłata nastąpi w kasie.

Zgłoszenie konta

Podstawą otrzymania nadpłaty podatku dochodowego przelewem jest wskazanie urzędowi skarbowemu aktualnego osobistego rachunku.

Podatnik może podać konto krajowe lub zagraniczne. Musi być jego posiadaczem lub współposiadaczem. Nadpłata podatku wynikająca ze wspólnego rozliczenia małżonków może trafić na rachunek jednego z nich lub wspólny.

Istnieją dwie możliwości zgłoszenia konta przeznaczonego do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. Pierwsza to wskazanie go w zeznaniu podatkowym. Drugim sposobem jest złożenie odrębnego formularza zgłoszeniowego – właściwego dla swojego statusu ewidencyjnego. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG czynią to w ramach wniosku CEIDG-1. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej posługujące się NIP jako identyfikatorem podatkowym składają NIP-7, a których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL – ZAP-3. Konta nie trzeba wpisywać w zeznaniu podatkowym za 2022 r. lub zgłaszać poprzez złożenie CEIDG-1/NIP-7/ZAP-3, jeżeli zostało ono podane w latach wcześniejszych i nadal jest aktualne.

Termin zwrotu

Termin otrzymania nadpłaty podatku dochodowego zależy od formy złożenia zeznania podatkowego. Wskazuje tak art. 77 § 1 pkt 5 i pkt 5a Ordynacji podatkowej.

Nadpłata podatku wykazana w rozliczeniu PIT przesłanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega zwrotowi w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia (przykład 1). Taki termin obowiązuje niezależnie od tego, czy podatnik we własnym zakresie złożył zeznanie podatkowe przez internet (przez bramkę e-Deklaracje) czy skorzystał z usługi Twój e-PIT. Jeżeli rozliczenie zostanie przekazane w formie papierowej, urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty podatku (przykład 2).

Wspomniane terminy obowiązują także w przypadku kwoty podlegającej zwrotowi w wyniku obliczenia tzw. podatku hipotetycznego. Kwotę do zwrotu traktuje się na równi z nadpłatą podatku. Stanowi tak art. 26 ust. 6 ustawy zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polskiego Ładu 2.0). Podatek hipotetyczny będzie wyliczany przez urząd skarbowy automatycznie na podstawie danych wynikających ze złożonego przez podatnika rocznego rozliczenia podatku dochodowego (w tym podanych przez niego ulg i preferencji). Jeżeli hipotetyczny podatek należny okaże się niższy od podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Pismo zostanie wysłane – za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez e-Urząd Skarbowy – zasadniczo w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Należy ponadto pamiętać o następujących kwestiach. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 za 2022 r. składa się od 15 lutego 2023 r. Zeznanie podatkowe przekazane przed tym dniem uznaje się za złożone 15 lutego 2023 r. Dzień ten wyznacza więc początek biegu terminu zwrotu nadpłaty podatku wykazanej w rozliczeniu złożonym przed 15 lutego 2023 r. (przykład 3). Kolejna kwestia to zwrot nadpłaty podatku w przypadku automatycznej akceptacji PIT-37 lub PIT-38 za 2022 r. złożonego w ramach usługi Twój e-PIT (w e-Urzędzie Skarbowym). Jeżeli do 2 maja 2023 r. podatnik nie skorzysta z udostępnionego rozliczenia ani nie przekaże samodzielnie sporządzonego zeznania podatkowego, PIT-37 lub PIT-38 za 2022 r. przygotowany w ramach usługi Twój e-PIT zostanie automatycznie uznany za złożony w dniu 2 maja 2023 r. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, wynoszący 45 dni, będzie liczony począwszy od 3 maja 2023 r.

 

Przykład 1

Podatnik złożył PIT-37 za 2022 r. w ramach usługi Twój e-PIT w dniu 21 lutego 2023 r. (data wskazana w UPO). Wykazał w nim nadpłatę podatku dochodowego do zwrotu na rachunek bankowy. Termin zwrotu nadpłaty podatku, wynoszący 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, zaczął biec 22 lutego 2023 r. i upłynie 7 kwietnia 2023 r. W przypadku zwrotu nadpłaty podatku na konto podatnika dniem zwrotu jest dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu.


Przykład 2

Małżonkowie wykazali we wspólnym PIT-36 za 2022 r. nadpłatę podatku dochodowego w wysokości 1.458 zł. Zeznanie podatkowe złożyli w urzędzie skarbowym w formie papierowej 23 lutego 2023 r. Termin zwrotu nadpłaty podatku wynosi 3 miesiące. Termin określony w miesiącach kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin zwrotu małżonkom nadpłaty podatku dochodowego upłynie zatem 23 maja 2023 r.


Przykład 3

Podatnik przesłał PIT-37 za 2022 r. przez internet 10 lutego 2023 r. Termin zwrotu nadpłaty wykazanej w tym zeznaniu podatkowym wynosi 45 dni, z tym że liczy się go od 15 lutego 2023 r. Termin upływa 1 kwietnia 2023 r., ale jest to sobota, więc przesuwa się na pierwszy dzień wolny po sobocie i niedzieli, tj. na 3 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

Ustawa z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 2023-02-23

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKadrowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>