Gazeta PodatkowaNadpłata podatku dochodowego wykazana w zeznaniu podatkowym przesłanym przez internet zostanie zwrócona w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia. Na kwotę wynikającą z rozliczenia sporządzonego w formie papierowej trzeba czekać do 3 miesięcy. Podatnicy coraz częściej chcą otrzymać nadpłatę podatku na rachunek bankowy, ale możliwy jest też jej zwrot przekazem pocztowym lub wypłata w kasie urzędu skarbowego.

Przelew lub gotówka

Nadpłata podatku dochodowego wykazana w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 za 2021 r. może być przelana na konto, zwrócona przekazem pocztowym lub wypłacona w kasie.


Bezpłatna funkcjonalność PIT 2021 umożliwiająca sporządzanie zeznań rocznych dostępna jest w Programie
DRUKI Gofin.

Przelewem można otrzymać każdą, nawet kilkuzłotową, nadpłatę podatku. Urząd skarbowy musi jedynie znać aktualny osobisty rachunek podatnika (bankowy lub w SKOK). Podatnik ma być posiadaczem lub współposiadaczem konta. W przypadku małżonków rozliczających się łącznie może to być rachunek indywidualny jednego z nich lub wspólny.

Istnieją dwie możliwości zgłoszenia konta przeznaczonego do zwrotu nadpłaty podatku. Pierwsza to wskazanie go w składanym zeznaniu podatkowym. Drugim sposobem jest dokonanie zgłoszenia na odrębnym formularzu – właściwym dla swojego statusu ewidencyjnego. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG czynią to w ramach wniosku CEIDG-1. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej posługujące się NIP jako identyfikatorem podatkowym składają NIP-7, a których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL – ZAP-3. Konta nie trzeba wpisywać w zeznaniu podatkowym za 2021 r. lub zgłaszać poprzez złożenie CEIDG-1/NIP-7/ZAP-3, jeżeli zostało ono podane w latach wcześniejszych i nadal jest aktualne.

Osobie, która nie wskaże rachunku, nadpłata podatku zwracana jest w gotówce. Standardowo w takim przypadku stosuje się przekaz pocztowy. Podatnik nie musi składać wniosku o zastosowanie tej formy zwrotu. Nadpłata podatku przesłana przekazem pocztowym pomniejszana jest jednak o koszty jej zwrotu. Jeżeli podatnik nie chce otrzymać pieniędzy przekazem pocztowym, pozostaje ich wypłata w kasie, ale dokonuje się tego na żądanie. Wyjątek stanowi nadpłata nieprzekraczająca 32 zł (dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym). Zwrot takiej kwoty nie może być dokonany przekazem pocztowym. Jeżeli podatnik nie wskaże konta, na jakie ma być ona zwrócona, wypłata nastąpi w kasie.

Terminy zwrotu

Termin otrzymania nadpłaty podatku dochodowego zależy od formy złożenia zeznania podatkowego.

Nadpłata podatku wykazana w rozliczeniu PIT przesłanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega zwrotowi w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia. Taki termin obowiązuje niezależnie od tego, czy podatnik we własnym zakresie złożył zeznanie podatkowe przez internet (przez bramkę e-Deklaracje), czy skorzystał z usługi Twój e-PIT. Jeżeli rozliczenie zostanie przekazane w formie papierowej, urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty podatku. Wynika tak z art. 77 § 1 pkt 5 i 5a Ordynacji podatkowej.

Należy jednak pamiętać o następujących kwestiach. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 za 2021 r. składa się od 15 lutego 2022 r. Zeznanie podatkowe przekazane przed tym dniem uznaje się za złożone 15 lutego 2022 r. Dzień ten wyznacza więc początek biegu terminu zwrotu nadpłaty podatku wykazanej w rozliczeniu złożonym przed 15 lutego 2022 r.

Kolejna kwestia to zwrot nadpłaty podatku w przypadku automatycznej akceptacji PIT-37 lub PIT-38 za 2021 r. złożonego w ramach usługi Twój e-PIT. Jeżeli do 2 maja 2022 r. podatnik nie skorzysta z udostępnionego rozliczenia, ani nie przekaże samodzielnie sporządzonego zeznania podatkowego, PIT-37 lub PIT-38 za 2021 r. przygotowany w ramach usługi Twój e-PIT zostanie automatycznie uznany za złożony w dniu 2 maja 2022 r. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, wynoszący 45 dni, będzie liczony począwszy od 3 maja 2022 r.

Zajęcie nadpłaty

Nadpłata podatku dochodowego wykazana w zeznaniu podatkowym może posłużyć do uregulowania zobowiązań podatnika – nie tylko podatkowych.

Nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik nie ma takich obciążeń, nadpłata jest mu zwracana, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części przysługującej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe. Stanowi tak art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej. Regulacje te stosuje się także do nadpłaty podatku dochodowego przysługującej małżonkom z tytułu łącznego opodatkowania dochodów. Wierzytelność o jej zwrot jest solidarna. Oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do otrzymania całej wspólnej nadpłaty podatku dochodowego, a urząd skarbowy może ją zwrócić dowolnie wybranemu małżonkowi. Jeżeli więc mający otrzymać całą nadpłatę posiada zaległości podatkowe, podlega ona zarachowaniu na te zaległości podatkowe. Urzędowi skarbowemu wolno zaliczyć nadpłatę podatku dochodowego będącą rezultatem łącznego opodatkowania dochodów małżonków na poczet zobowiązań podatkowych tylko jednego z małżonków, np. z tytułu VAT (por. wyrok NSA z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3114/17).

Organ podatkowy, u którego powstała nadpłata, będący organem KAS, może zaliczyć nadpłatę na poczet niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w rozumieniu art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), do których wymiaru lub poboru jest właściwy inny organ KAS. Przewiduje to art. 76 § 1a Ordynacji podatkowej. Przepis ten umożliwia zaliczenie nadpłaty podatku z urzędu – bez konieczności wystawiania tytułu wykonawczego – m.in. na grzywny nakładane w drodze mandatu karnego, których poborem zajmuje się Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Zwrot podatku, jako wierzytelność przysługująca podatnikowi wobec organu podatkowego, może zostać również zajęta na pokrycie długów dochodzonych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza dopuszczalność przekazania nadpłaty podatku, jaka przysługuje małżonkom z tytułu łącznego opodatkowania dochodów, na pokrycie egzekwowanych przez komornika sądowego długów jednego z małżonków (por. wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 430/18). Priorytet posiadają jednak niezapłacone należności podatkowe. W razie egzekucyjnego zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, zaliczenie jej na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek od zaliczek określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia.

Dzień zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy
forma zwrotu nadpłaty dzień zwrotu nadpłaty
przelew na konto podatnika dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu
przekaz pocztowy dzień nadania przekazu pocztowego
wypłata gotówki w kasie organu podatkowego dzień wypłaty nadpłaty w kasie lub postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 2022-03-14

Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>