Gazeta PodatkowaDnia 31 marca br. upłynie termin na sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych jednostek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2023 r. Dlaczego tak ważne jest terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania oraz jakie są zagrożenia związane z niewywiązaniem się w terminie z tego obowiązku? … więcej o Skutki nieterminowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego