Gazeta PodatkowaPodatki opłaca się gotówką lub przelewem. W każdym przypadku trzeba je kierować na konto właściwego urzędu skarbowego. Koszty pomyłki obciążają podatnika – musi uiścić odsetki, jakie narosną do czasu wystąpienia o wyjaśnienie sprawy.

Formy płatności

W rozliczeniach z urzędem skarbowym obowiązują dwie formy płatności podatków – w tym zaliczek na nie. Są to gotówka i przelew.

Operacje gotówkowe można realizować poprzez dokonanie wpłaty w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, SKOK-u. Terminem zapłaty podatku jest dzień wpłacenia odpowiedniej kwoty w jednym z tych podmiotów. Podatnicy rozliczający się z fiskusem bezgotówkowo mogą natomiast korzystać z usług banku, SKOK-u i instytucji płatniczej. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku na podstawie polecenia przelewu.

Trzeba jednak pamiętać o specyfice rozliczeń międzynarodowych – gdy korzysta się z rachunku założonego w banku, instytucji kredytowej lub unijnej instytucji płatniczej, które nie mają siedziby bądź oddziału w Polsce. W takim wypadku za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku podatnika tylko wtedy, gdy wpłacana kwota znajdzie się na koncie urzędu skarbowego do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez dostawcę usług płatniczych zlecenia przelewu. Okres ten może być przedłużony o jeden dzień roboczy, jeżeli zlecenie płatnicze zostanie złożone w formie papierowej. W przypadku niedotrzymania wspomnianych terminów za datę wpłaty podatku uważa się dzień uznania rachunku bankowego urzędu skarbowego.

Właściwe konto

W każdym przypadku wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego – na subkonto przeznaczone do obsługi danego rodzaju podatku. Taki wniosek płynie z treści art. 5 Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że zobowiązanie podatkowe to zobowiązanie do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa podatku w wysokości, terminie oraz miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. Miejscem dokonania płatności jest natomiast kasa organu podatkowego lub jego konto.

Wykazy numerów rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych są ogólnie dostępne, np. na ich stronach internetowych. Wprowadzono również jednolite symbole tytułów płatności. Mimo to zdarzają się pomyłki. Nie ma większego problemu, jeżeli pieniądze trafią do odpowiedniego urzędu skarbowego, ale na niewłaściwe subkonto, np. VAT zostanie wpłacony na rachunek przeznaczony do obsługi PIT. W takim wypadku urzędnicy zwracają się do podatnika – telefonicznie lub na piśmie – o uściślenie, jakiego podatku wpłata dotyczy. Po wyjaśnieniu wątpliwości pieniądze kierowane są na odpowiednio subkonto.

Skutki wpłaty podatku na rachunek bankowy niewłaściwego urzędu skarbowego są o wiele poważniejsze. Nie dochodzi bowiem do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Powstaje zaległość podatkowa i rosną odsetki za zwłokę. Podatnik, mimo że ma dowód wpłaty należnej kwoty, oficjalnie jest dłużnikiem fiskusa. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o przekazanie pieniędzy na konto właściwego urzędu skarbowego.

Pieniądze w obiegu

Wniosek o przekazanie wpłaty należy złożyć jak najszybciej po wykryciu pomyłki. Pozwoli to zminimalizować obciążenia odsetkowe. Urzędnicy naliczają bowiem odsetki za zwłokę za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku, do dnia złożenia wniosku.

Podanie składa się w urzędzie skarbowym, do którego pieniądze trafiły przez pomyłkę. O błędzie należy również zawiadomić właściwy urząd skarbowy. Wiele urzędów skarbowych udostępnia na swoich stronach internetowych wzór wniosku o przekazanie wpłaty. Wystarczy go wydrukować i wypełnić. Jednak podanie można przygotować także samodzielnie. Powinno ono zawierać – poza danymi podatnika i wskazaniem adresata – wyczerpujący opis zaistniałej sytuacji. Należy podać datę dokonania wpłaty, uiszczoną kwotę, rodzaj podatku oraz urząd skarbowy, do którego pieniądze powinny trafić.

 

Na załatwienie takich spraw urzędnicy mają miesiąc. W praktyce rozpatrują je niezwłocznie. Podatnik informowany jest o przekazaniu kwoty na konto właściwego urzędu skarbowego.

Przykład wniosku o przekazanie wpłaty
Maria Kowalik
ul. Akacjowa 14
10-950 Olsztyn
NIP: 7391111111
Olsztyn, 3.10.2012 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59
10-950 Olsztyn
Wniosek o przekazanie mylnie dokonanej wpłaty

Składam wniosek o przekazanie mylnie dokonanej wpłaty podatku VAT na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Ełku.

Uzasadnienie

W dniu 24 sierpnia 2012 r. przelałam omyłkowo na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Olsztynie kwotę 540 zł tytułem zapłaty podatku VAT za lipiec 2012 r. Wpłata powinna być dokonana na konto Urzędu Skarbowego w Ełku. Po zmianie przeze mnie miejsca zamieszkania urząd ten stał się bowiem właściwy w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym proszę o przekazanie ww. kwoty na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Ełku i zaksięgowanie jej na poczet podatku VAT za lipiec 2012 r.

Maria Kowalik

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

 

autor: Małgorzata Żujewska

Gazeta Podatkowa nr 80 (912) z dnia 2012-10-04

 

Jak bronić swoich praw w sporze z fiskusem?. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jeden komentarz

  1. biuroradom 3 stycznia 2013 20:40

    Nie życzymy nikomu by pomylił konta. Pozdrawiamy.:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>