Gazeta PodatkowaPrzychody z działalności gospodarczej w obiegowej opinii utożsamiane są ze sprzedażą towarów i usług. Tymczasem przychody z tego źródła generuje wiele innych zdarzeń gospodarczych, w tym m.in. odpłatne zbycie składników firmowego majątku posiadających status środków trwałych.

Kiedy powstaje przychód?

Przychód z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku stanowiących firmowe środki trwałe powstaje przede wszystkim wtedy, gdy dochodzi do niego – zazwyczaj w drodze sprzedaży – w odniesieniu do składników posiadających w tym momencie status środka trwałego. Jednak z ustawy o pdof wynika, że uzyskanie takiego przychodu jest również możliwe w odniesieniu do składników kiedyś będących środkami trwałymi, a następnie z firmy wycofanych. Taka sprzedaż generuje przychód wówczas, gdy w momencie zbycia nie minęło jeszcze 6 lat, liczonych między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik ten został wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof).

Generalnie datę powstania firmowego przychodu wyznacza dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego jej wykonania), nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy o pdof). Natomiast w przypadku sprzedaży nieruchomości dniem powstania przychodu jest dzień zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, czyli dzień, w którym następuje przeniesienie własności nieruchomości.

Podstawa opodatkowania

U przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej i podatkiem liniowym opodatkowaniu podlega dochód ze sprzedaży środka trwałego. Z art. 24 ust. 2 ustawy o pdof wynika, że dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia omawianych składników majątku jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych od tych środków odpisów amortyzacyjnych.

Kosztem uzyskania przychodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu, jest różnica między wartością początkową składnika majątku a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o pdof). Sumę tę wyznaczają zarówno odpisy będące kosztami podatkowymi, jak i ich niestanowiące.

Natomiast u tzw. ryczałtowców, 10% stawką ryczałtu opodatkowany jest przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych i nieruchomości określonych w art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…). W przypadku odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi przychód uzyskany z takiej transakcji opodatkowany jest 3% stawką ryczałtu. Przychód ten powstaje nawet wówczas, gdy środki trwałe przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynęło 6 lat (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Nieruchomość mieszkalna

Od zasady, zgodnie z którą odpłatne zbycie środków trwałych powoduje powstanie przychodu firmowego, istnieją wyjątki. Z art. 14 ust. 2c ustawy o pdof wynika bowiem, że do tego źródła nie zalicza się przychodów przedsiębiorcy z odpłatnego zbycia wykorzystywanego w działalności gospodarczej:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Odpłatne zbycie wskazanych nieruchomości i praw majątkowych nie powoduje również powstania omawianego przychodu w sytuacji, gdy te nieruchomości i prawa stanowiły środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w firmie.

Co istotne, gdy sprzedawany budynek lub lokal mieszkalny stanowiący środek trwały, w momencie sprzedaży nie jest w pełni zamortyzowany, niezamortyzowana część jego wartości początkowej nie stanowi kosztu firmowego. Skoro bowiem kwota uzyskana z takiej transakcji nie stanowi firmowych przychodów, to kosztu w postaci niezamortyzowanej części wartości początkowej budynku lub lokalu mieszkalnego nie można z nimi powiązać.

Sprzedaż omawianych nieruchomości i praw nie pozostaje jednak obojętna podatkowo. Ich odpłatne zbycie, w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o pdof, stanowi źródło przychodów, jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Przykład

Przedsiębiorca (osoba fizyczna, skala podatkowa) w sierpniu 2015 r. kupił samochód osobowy o wartości początkowej 96.000 zł i zaliczył go do środków trwałych. Równowartość 20.000 euro z dnia przekazania go do używania to 86.000 zł. Samochód ten sprzedał w grudniu 2016 r. za kwotę 73.200 zł. Do dnia sprzedaży dokonał 16 miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Ich wartość będąca kosztem podatkowym to 22.932,48 zł, a niestanowiąca kosztu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof – 2.667,52 zł.

Ustalenie wyniku na sprzedaży:

1) przychód 73.200 zł,
2) koszty:
a) wartość początkowa samochodu 96.000 zł,
b) suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych 25.600 zł
(22.932,48 zł + 2.667,52 zł),
c) koszt uzyskania przychodu (a – b) 70.400 zł,
3) dochód (73.200 zł – 70.400 zł) 2.800 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym… (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 2016-12-27

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SerwisBudzetowy.pl

1 komentarzy

  1. Monika 28 grudnia 2016 09:54

    Fajnie, to wszystko jest wyjaśnione. Zawiłości prawne są nieraz ciężkie do zrozumienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>