Gazeta PodatkowaWpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają wpływ na rozliczenia podmiotów je dokonujących jako płatników pdof. Do utworzenia PPK zobowiązani są wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS. Od 1 stycznia 2021 r. przepisami dotyczącymi PPK objęci zostali bowiem m.in. przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK oraz ci, którzy rozpoczęli lub rozpoczną prowadzenie działalności po tej dacie.

Co prawda podmioty objęte PPK w bieżącym roku zobowiązane będą do zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK dopiero w trakcie jego trwania, jednak nie tylko one, ale również te, które umowy takie zobowiązane były zawrzeć w ubiegłym roku, mają wątpliwości w kwestii uwzględniania dokonanych wpłat w rozliczeniach pracowniczych wynagrodzeń.

Reguły rządzące wpłatami

Na podmiocie zatrudniającym ciążą dwa obowiązki. Po pierwsze zobowiązany jest on do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej kwot finansowanych przez siebie. Po drugie ciąży na nim obowiązek obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej kwot finansowanych przez tego uczestnika. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Powinny one zostać dokonane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Reguluje to art. 28 ust. 1-4 ustawy o PPK (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Wysokość wpłaty podstawowej do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Podmiot ten może również zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o PPK). Wpłata podstawowa do PPK finansowana przez uczestnika PPK wynosi natomiast 2% wynagrodzenia. Jednocześnie ustawodawca dał możliwość określania wpłaty podstawowej w wysokości niższej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia. To jednak jest możliwe wówczas, gdy wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2021 r. kwoty 3.360 zł (2.800 zł x 1,2). Uczestnik PPK może również zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia (art. 27 ust. 1-3 ustawy o PPK).

Dodatkowo z Funduszu Pracy pracownik przystępujący do PPK otrzymuje wpłatę powitalną w wysokości 250 zł i dodatkowo corocznie 240 zł (po spełnieniu określonych wymogów).

PPK w pracowniczej wypłacie

Na gruncie pdof ustawodawca zwolnił od podatku kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do PPK, przyznawane na zasadach określonych w ustawie o PPK (art. 21 ust. 1 pkt 47f ustawy o pdof). Jednak wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę – i to zarówno te podstawowe jak i dodatkowe – po stronie pracownika będącego uczestnikiem PPK generują przychód z nieodpłatnych świadczeń zaliczany do przychodów ze stosunku pracy. Przychodem z tego tytułu są bowiem dla pracownika nie tylko wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, ale także świadczenia ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, co wynika z art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Jednak wpłaty podstawowe i dodatkowe finansowane przez pracodawcę nie są uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przychód z tytułu sfinansowania przez pracodawcę wpłat do PPK powstaje w miesiącu, w którym pracodawca dokonał wpłaty na rachunek uczestnika w PPK, co potwierdził resort finansów w piśmie z dnia 1 lipca 2019 r., stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa. To oznacza, że samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego kwoty do wpłaty na PPK nie skutkuje powstaniem pracowniczego przychodu – powstaje on dopiero w momencie dokonania wpłaty tych środków do wybranej instytucji finansowej. W ten sposób wpłata do PPK w części finansowanej przez pracodawcę od wynagrodzenia za dany miesiąc, o ile zostanie wpłacona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, stanie się przychodem pracownika w kolejnym miesiącu. Z kolei wpłata do PPK w części finansowanej przez pracownika od wynagrodzenia za dany miesiąc pobierana jest przez pracodawcę z tego właśnie wynagrodzenia (przykład). Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia pracownika po jego opodatkowaniu.

Ponieważ wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychody ze stosunku pracy, to u osób do 26. roku życia korzystających z tzw. zwolnienia dla młodych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, także te wpłaty korzystają u nich ze zwolnienia w ramach ustawowego limitu przychodów wynoszącego 85.528 zł rocznie.

Przykład

W spółce z o.o. pracownicze wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane ostatniego dnia tego miesiąca. Wynagrodzenie pracownika w wieku powyżej 26 lat wynosi 5.100 zł. Spółka jako pracodawca stosuje mu przy obliczaniu podstawy opodatkowania tzw. zryczałtowane podstawowe koszty pracownicze wynoszące 250 zł miesięcznie. Upoważniona jest również przez pracownika do uwzględniania przy obliczaniu zaliczki na pdof kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł.

Wpłaty do PPK są obliczane od stycznia br., a przekazywane na rachunek instytucji finansowej w następnym miesiącu z zachowaniem ustawowego terminu. Zarówno pracodawca, jak i pracownik finansują wpłatę do PPK tylko w wysokości podstawowej.

W tej sytuacji w styczniu i lutym 2021 r. spółka powinna dokonać następujących obciążeń podatkowo-składkowych:

Wiersz Wyszczególnienie styczeń 2021 luty 2021
kwota (w zł)
1 Wynagrodzenie za pracę 5.100 5.100
2 Wpłata do PPK dokonana w lutym 2021 r., sfinansowana przez pracodawcę (wiersz 1 × 1,5%) 76,50
3 Podstawa wymiaru składek ZUS (wiersz 1) 5.100 5.100
4 Składki ZUS (wiersz 3 × 13,71%) 699,21 699,21
5 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (wiersz 3 – wiersz 4) 4.400,79 4.400,79
6 Składka zdrowotna do pobrania (wiersz 5 × 9%) 396,07 396,07
7 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku (wiersz 5 × 7,75%) 341,06 341,06
8 Koszty uzyskania przychodu 250 250
9 Podstawa obliczenia zaliczki na pdof po zaokrągleniu
(wiersz 1 + wiersz 2 – wiersz 8 – wiersz 4)
4.151 4.227
10 Zaliczka na pdof [(wiersz 9 × 17%) – 43,76 zł] 661,91 674,83
11 Zaliczka na podatek do US po zaokrągleniu (wiersz 10 – wiersz 7) 321 334
12 Wpłata do PPK sfinansowana przez pracownika (wiersz 1 × 2%) 102 102
13 Do wypłaty (wiersz 1 – wiersz 4 – wiersz 6 – wiersz
11 – wiersz 12)
3.581,72 3,568,72

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 2021-01-28

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>