Gazeta PodatkowaPrzedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej lub liniowy, i ewentualnie IP Box, podstawę wymiaru składki zdrowotnej ustalają w oparciu o wysokość firmowego dochodu. Dochód ten pomniejszają o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, o ile nie zaliczają ich do kosztów uzyskania przychodów. Jak jednak ustalić sumę dochodów z poprzednich miesięcy, jeśli przedsiębiorca poniósł stratę podatkową?

Ustalenie dochodu

Sposób obliczania dochodu dla celów ustalenia miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorcę opodatkowanego na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym) i ewentualnie IP Box jest następujący:

1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy o pdof a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (KUP) w rozumieniu tej ustawy,

2) dochód ustalony w taki sposób jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku i sumą KUP poniesionych od początku roku,

4) dochód ustalony w taki sposób jest pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do KUP,

5) przy obliczaniu dochodu stosuje się art. 24 ust. 1-2b ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) i nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, pkt 63b, pkt 152-154 ustawy o pdof; w przypadku osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochód ustala się z uwzględnieniem art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy o pdof.

Gdy przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych poniesie stratę podatkową, to taką sytuację – dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej – należy traktować jako brak dochodu (dochód wynosi 0 zł).

Ustawowe minimum

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych w okresie od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. nie może być niższa niż 3.010 zł, a składka – nie niższa niż 270,90 zł. Z tym że dla przedsiębiorcy opłacającego podatek liniowy składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, czyli nie może ona być niższa niż 270,90 zł (9% × 3.010 zł) – w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru.

Sumowanie dochodów

Aby ustalić miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych, ustalany w tym celu dochód za kolejny miesiąc pomniejsza się m.in. o sumę dochodów z poprzednich miesięcy. W związku z wieloma wątpliwościami w tym zakresie poprosiliśmy ZUS o udzielenie wyjaśnień. Po długim okresie oczekiwania na odpowiedź w dniu 10 listopada 2022 r. ZUS wytłumaczył, że: „(…)

  • za miesiąc, za który wystąpiła strata, do sumy dochodów za miesiące poprzedzające jako dochód za ten miesiąc przyjmujemy 0 zł (…),
  • za miesiąc, w którym dochód był niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia, do sumy dochodów za miesiące poprzedzające jako dochód za ten miesiąc przyjmujemy faktyczny dochód (…).

Natomiast nie jest możliwa sytuacja, w której »dochód był wyższy niż kwota stanowiąca podstawę wymiaru składki zdrowotnej«. Dochód za kolejne miesiące (…) zawsze powinien uwzględniać jego pomniejszenie o sumę dochodów za miesiące poprzedzające. I tylko w tym znaczeniu można mówić, że jest to dochód stanowiący podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Dochodu tego nie należy (…) ustalać jako prostego wyniku polegającego na odjęciu od przychodu za dany miesiąc poniesionych w tym miesiącu kosztów jego uzyskania (…)”.

Według tych wyjaśnień w tabeli zaprezentowano przykładowe ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy opodatkowanego według skali podatkowej.

Przykładowe ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy opodatkowanego według skali podatkowej
za m-c za poprzedni m-c podstawa wymiaru składki zdrowotnej
przychód koszty dochód strata
02/22 9.000 zł 5.000 zł 4.000 zł 4.000 zł
9.000 zł – 5.000 zł
03/22 17.000 zł 14.000 zł 3.000 zł 3.010 zł*)
(9.000 zł + 17.000 zł) – (5.000 zł + 14.000 zł) – 4.000 zł = 3.000 zł
04/22 24.000 zł 32.000 zł 8.000 zł 3.010 zł*)
(9.000 zł + 17.000 zł + 24.000 zł) – (5.000 zł + 14.000 zł + 32.000 zł) – (4.000 zł + 3.000 zł) = – 8.000 zł
05/22 57.000 zł 15.000 zł 42.000 zł 34.000 zł
(9.000 zł + 17.000 zł + 24.000 zł + 57.000 zł) – (5.000 zł + 14.000 zł + 32.000 zł + 15.000 zł) – (4.000 zł + 3.000 zł + 0 zł) = 34.000 zł
06/22 10.000 zł 4.000 zł 6.000 zł 6.000 zł
(9.000 zł + 17.000 zł + 24.000 zł + 57.000 zł + 10.000 zł) – (5.000 zł + 14.000 zł + 32.000 zł + 15.000 zł + 4.000 zł) – (4.000 zł + 3.000 zł + 0 zł + 34.000 zł) = 6.000 zł
07/22 28.000 zł 35.000 zł 7.000 zł 3.010 zł*)
(9.000 zł + 17.000 zł + 24.000 zł + 57.000 zł + 10.000 zł + 28.000 zł) – (5.000 zł + 14.000 zł + 32.000 zł + 15.000 zł + 4.000 zł + 35.000 zł) – (4.000 zł + 3.000 zł + 0 zł + 34.000 zł + 6.000 zł) = – 7.000 zł
08/22 41.000 zł 7.000 zł 34.000 zł 27.000 zł
(9.000 zł + 17.000 zł + 24.000 zł + 57.000 zł + 10.000 zł + 28.000 zł + 41.000 zł) – (5.000 zł + 14.000 zł + 32.000 zł + 15.000 zł + 4.000 zł + 35.000 zł + 7.000 zł) – (4.000 zł + 3.000 zł + 0 zł + 34.000 zł + 6.000 zł + 0 zł) = 27.000 zł
09/22 31.000 zł 17.000 zł 14.000 zł 14.000 zł
(9.000 zł + 17.000 zł + 24.000 zł + 57.000 zł + 10.000 zł + 28.000 zł + 41.000 zł + 31.000 zł) – (5.000 zł + 14.000 zł + 32.000 zł + 15.000 zł + 4.000 zł + 35.000 zł + 7.000 zł + 17.000 zł) – (4.000 zł + 3.000 zł + 0 zł + 34.000 zł + 6.000 zł + 0 zł + 27.000 zł) = 14.000 zł
* Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i lipiec 2022 r. została podwyższona do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 2022-12-01

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekMacierzynski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>