Gazeta PodatkowaZa czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą pracownik może otrzymywać należności o różnym charakterze zaliczane do różnych źródeł przychodów. To powoduje, że także sposób ich opodatkowania może się różnić. W konsekwencji obowiązki pracodawcy, jako płatnika pdof, uzależnione są od tego, jakie należności chorujący pracownik otrzyma.

Określenie źródła przychodów

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy na gruncie pdof stanowią przychody z dwóch różnych źródeł. Wynagrodzenie za czas choroby to przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). Natomiast zasiłek chorobowy, i to niezależnie od tego, który podmiot dokonuje jego wypłaty (tj. czy organ rentowy czy zakład pracy), jest przychodem z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o pdof. W stosunku do obu rodzajów należności wypłacanych pracownikowi za czas choroby pracodawca ma obowiązek obliczania i poboru w ciągu roku zaliczek na pdof.

Różne świadczenia, różne zaliczki

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – i to w zasadzie jedyna wspólna cecha tych świadczeń za czas pracowniczej choroby. Ustalając bowiem podstawę wymiaru składki zdrowotnej, pracodawca nie wyłącza z niej wynagrodzenia za czas choroby, ale nie uwzględnia w niej zasiłku chorobowego.

Kolejna różnica dotyczy miesięcznych zryczałtowanych kosztów pracowniczych (od 1 października br. podstawowe wynoszą 250 zł, a podwyższone 300 zł). Koszty te płatnik stosuje wyłącznie przy poborze zaliczki na pdof od przychodów ze stosunku pracy, czyli m.in. do wynagrodzenia za czas choroby. Stąd, gdy w danym miesiącu ma miejsce wypłata wyłącznie należności z tego tytułu, to pracodawca stosuje w odniesieniu do niej koszty pracownicze. Jeżeli jednak w danym miesiącu pracownik otrzymuje jedynie zasiłek chorobowy, to pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek kosztów tych nie stosuje.

Stosowanie na etapie poboru zaliczek na pdof 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof, uzależnione jest natomiast od tego, czy pracodawca dysponuje złożonym przez pracownika oświadczeniem PIT-2. Jeśli pracownik takie oświadczenie mu złożył, to obniża zaliczkę o tę kwotę bez względu na rodzaj świadczenia uzyskanego przez pracownika w tym okresie, od którego zaliczkę tę oblicza.

Dosyć często pracownik za dany miesiąc uzyskuje jednocześnie tzw. wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. W takiej sytuacji zaliczkę na pdof oblicza się od sumy tych należności pamiętając, że tzw. koszty pracownicze stosuje wyłącznie do wynagrodzenia chorobowego. Tym samym, gdy kwota tego wynagrodzenia jest niższa od przysługujących pracownikowi kosztów, należy je obniżyć do wysokości tego wynagrodzenia.

Przykład

Pięciu pracowników spółki z o.o. w wieku powyżej 26 lat było w listopadzie 2019 r. nieobecnych w pracy z powodu choroby. Za ten miesiąc przysługiwały im następujące należności (nie wnioskowali o pobór zaliczki według stawki 17,75%):

pracownik I – wynagrodzenie za pracę 1.380 zł, wynagrodzenie za czas choroby 2.100 zł i zasiłek chorobowy 758 zł,
pracownik II – wynagrodzenie za pracę 3.100 zł i wynagrodzenie za czas choroby 1.800 zł,
pracownik III – wynagrodzenie za czas choroby 240 zł i zasiłek chorobowy 2.700 zł,
pracownik IV – wynagrodzenie za pracę 1.300 zł i zasiłek chorobowy 2.100 zł,
pracownik V – zasiłek chorobowy 2.900 zł.

Pracodawca, ustalając zaliczki na podatek od dokonanych z tego tytułu wypłat, dokonał następujących obliczeń (w złotych):

Wiersz pracownik I pracownik II pracownik III pracownik IV pracownik V
1 wynagrodzenie za pracę 1.380 3.100 1.300
2 wynagrodzenie za czas choroby 2.100 1.800 240
3 zasiłek chorobowy 758 2.700 2.100 2.900
4 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 1.380 3.100 1.300
5 składki ZUS (wiersz 4 × 13,71%) 189,20 425,01 178,23
6 podstawa wymiaru składki zdrowotnej (1 + 2 – 5) 3.290,80 4.474,99 240 1.121,77
7 składka zdrowotna do pobrania (wiersz 6 × 9%) 296,17 402,75 21,60 100,96
8 składka zdrowotna do odliczenia od podatku (wiersz 6 × 7,75%) 255,04 346,81 18,60 86,94
9 koszty uzyskania przychodu 250 250 240* 250
10 podstawa obliczenia zaliczki na podatek w zaokrągleniu (1 + 2 – 9 + 3 – 5) 3.799 4.225 2.700 2.972 2.900
11 zaliczka na podatek (wiersz 10 × 17%) – 43,76 zł 602,07 674,49 415,24 461,48 449,24
12 zaliczka na podatek do wpłaty do US w zaokrągleniu (11 – 8) 347 328 397 375 449
13 do wypłaty dla pracownika (1 + 2 + 3 – 5 – 7 – 12) 3.405,63 3.744,24 2.521,40 2.745,81 2.451
* koszty ograniczone do wysokości przychodu ze stosunku pracy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 2019-12-09

Zawieranie i wykonywanie umów cywilnoprawnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>