Gazeta PodatkowaW dniu 20 września 2020 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym mogą zostać umorzone składki płatnikom, którzy w ramach tarczy antykryzysowej złożyli wniosek o zwolnienie z opłacenia składek, a nie uzyskali tej pomocy, gdyż wcześniej je opłacili lub posiadali na swoich kontach w ZUS nadpłaty. Obecnie organ rentowy może zwolnić takich płatników z opłacenia składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Nowe przepisy

O prawie do zwolnienia z opłacenia składek na podstawie specustawy w sprawie COVID-19 generalnie decydowała data zgłoszenia danego podmiotu w ZUS jako płatnika składek oraz liczba osób zgłoszonych przez niego do ubezpieczeń społecznych według stanu na konkretny dzień. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie za siebie warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacenia składek była również wysokość przychodu lub dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej firmy. Zwolnieniem mogły być jednak objęte tylko należności nieopłacone. Problem w tym, że spora część płatników, mimo że spełniała warunki do zwolnienia z opłacenia składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. i złożyła w tej sprawie stosowny wniosek, opłaciła składki za te miesiące.

Obecnie płatnicy, którzy na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19 (patrz ramka) złożyli do 30 czerwca 2020 r. wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. i jednocześnie je opłacili, będą mogli odzyskać opłacone składki. Mogą bowiem zwrócić się do ZUS o ich zwrot lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań. Przepisy, które to umożliwiają, a konkretnie art. 10 ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług… (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), weszły w życie 20 września 2020 r. Wynika z niego, że w przypadku złożenia do 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP, zwalnia się płatnika z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek ZUS zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki (tj. nadpłacone przez płatnika we wcześniejszym terminie).

W komunikacie z dnia 18 września br., zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl, ZUS wyjaśnił, że: „(…) Wcześniej ZUS nie mógł tego zrobić, bo nie przewidywały tego przepisy. Zgodnie z ustawą (specustawą w sprawie COVID-19 – przy. red.) obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone (…)”. Wyjątkiem były składki należne za marzec 2020 r., bowiem te należności objęto zwolnieniem mimo ich zapłaty, co wynikało z art. 113 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.).

Zwolnieniu z obowiązku opłacenia podlegają należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek. Oznacza to, że gdyby ZUS ponownie rozpatrzył wniosek o zwolnienie z opłacenia składek przykładowo za kwiecień i maj 2020 r. np. 2 października 2020 r., a płatnik po tym dniu złożył korektę deklaracji rozliczeniowej za maj 2020 r., z której wynikałoby, że kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne za maj 2020 r. do zapłaty jest wyższa niż w pierwotnie złożonej deklaracji, to zwolnienie nie obejmie powstałej różnicy.

Czy trzeba złożyć wniosek?

Nie należy składać do ZUS odrębnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zwolnienia z opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. ZUS poinformuje płatnika o zwolnieniu ze składek poprzez PUE lub pisemnie za pośrednictwem poczty.

Opłacone składki za te miesiące lub zaliczona na ich poczet nadpłata będzie podlegała zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.), zwanej ustawą systemową. Z tym że o zwrot płatnik będzie mógł się ubiegać dopiero po ustaleniu przez ZUS wysokości zwolnienia.

Jeżeli płatnik zapłacił składki za marzec, kwiecień i maj 2020 r., ale nie złożył wniosku o zwolnienie z opłacenia składek do 30 czerwca 2020 r., mimo że spełniał do tego wymagane warunki, obecnie ZUS nie zajmie się taką sprawą i płatnik nie uzyska tym samym zwolnienia ze składek.

Kiedy ZUS zwróci nadpłatę?

Z art. 24 ust. 6a ustawy systemowej wynika, że nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek. Jeżeli płatnik nie posiada zaległości ani bieżących zobowiązań, wówczas ZUS zalicza nadpłatę na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o jej zwrot.

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek płatnik może złożyć na formularzu ZUS RZS-P i przekazać go drogą elektroniczną – poprzez PUE lub w formie dokumentu papierowego.

ZUS powinien dokonać zwrotu nadpłaconych składek w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli nie zwróci ich w tym terminie, wtedy podlegają one oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku.


Druk ZUS RZS-P dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

 

Płatnicy uprawnieni do zwolnienia z opłacenia składek w ramach przepisów specustawy w sprawie COVID-19:

płatnik składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób,
płatnik składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób,
osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca do ZUS wyłącznie za siebie składki społeczne i/lub składkę zdrowotną,
przedsiębiorca korzystający z ulgi na start opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne,
płatnik składek będący spółdzielnią socjalną,
duchowny albo przełożony domu zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej lub zakonnej będący płatnikiem składek.

autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 2020-10-05

Koszty i przychody na przełomie roku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>