Gazeta PodatkowaEpidemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że wiele firm ograniczyło bądź zawiesiło prowadzenie działalności, czego konsekwencją było m.in. zmniejszenie dochodów. To spowodowało, że niektóre firmy zaczęły mieć trudności z terminowym regulowaniem należności publicznoprawnych. Rząd wprowadził więc różne narzędzia pomocowe, m.in. zwolnienie z opłacenia składek ZUS. Z tym że firmy, które nie spełniają określonych wymogów, nie mogą korzystać z tej preferencji. Mogą jednak wnioskować w uproszczonym trybie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek bez dodatkowej opłaty, jaką jest opłata prolongacyjna.

Co to za ulga?

Ulga w postaci odroczenia terminu płatności składek albo rozłożenia na raty należności z tytułu składek – w uproszczonym trybie – dotyczy składek począwszy od stycznia 2020 r. (nie dotyczy więc składek należnych np. za 2019 r.). Warunkiem jej udzielenia jest pogorszenie sytuacji finansowej danego płatnika składek w wyniku epidemii koronawirusa, która spowodowała brak możliwości opłacenia należnej składki w terminie. Dzięki tej preferencji płatnik może opłacić należne składki do ZUS w dłuższym czasie.

Przy tej uldze nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości należnych składek, które mają być nią objęte. Skorzystanie z niej nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia przewidzianych w tarczy antykryzysowej.

Jeśli wniosek o udzielenie tej ulgi zostanie złożony przed terminem płatności składek, wtedy ZUS nie naliczy żadnych kosztów związanych z ulgą. W razie złożenia wniosku po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Płatnicy, którzy skorzystają z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty spłaty zadłużenia, nie będą musieli ponosić kosztów opłaty prolongacyjnej. Z art. 15zb specustawy w sprawie COVID-19 wynika bowiem, że w przypadku należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. odroczonych lub rozłożonych na raty, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.).

Płatnik wnioskujący o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ma możliwość sam określić warunki spłaty ciążącego na nim zobowiązania. Oczywiście warunki te muszą być możliwe do przyjęcia przez ZUS.

Kto może skorzystać?

Z uproszczonych form pomocy, takich jak odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020 r., może skorzystać płatnik, który w związku z epidemią koronawirusa ma problemy, aby opłacić bieżące składki ubezpieczeniowe, a nie spełnia warunków do zwolnienia z ich opłacenia na podstawie ustawy antykryzysowej. Przy ubieganiu się o jedną z tych preferencji nie jest brana pod uwagę wielkość danego podmiotu, rodzaj prowadzonej przez niego działalności, miejsca jej prowadzenia ani to, w jakiej wysokości uzyskuje przychody z racji prowadzonej działalności. Nie jest też istotne, od kiedy został zgłoszony w ZUS jako płatnik składek. Jedyną przesłanką uprawniającą do złożenia wniosku o tę preferencję jest pogorszenie sytuacji finansowej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 (ma ona charakter generalny).

Z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek może także skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zawiesiła jej wykonywanie, a posiada nieopłacone należności za okres od stycznia 2020 r.

Potrzebny wniosek

Płatnik, który chce skorzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, powinien przekazać do ZUS wniosek w tej sprawie. Składa się go na druku RDU. Wypełniając go, płatnik powinien wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na jego sytuację finansową oraz brak możliwości terminowego opłacenia należności.

Wniosek powinien zostać złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Można go przekazać do ZUS drogą elektroniczną przez PUE ZUS (albo za pośrednictwem strony gov.pl) lub w formie papierowej (tarcza 4.0 przewiduje, że wniosek ten można przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie; na dzień oddania GP do druku nie zakończono prac legislacyjnych nad tarczą 4.0).

Płatnik, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia jego wniosku przez ZUS, może złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy (wystarczy, że złoży pismo w tej sprawie do placówki ZUS). Ma na to 7 dni od dnia, w którym otrzyma z ZUS odpowiedź na jego wniosek.

Przykład

Spółka z o.o. zatrudniająca 58 osób (pracowników i zleceniobiorców), w wyniku epidemii koronawirusa musiała ograniczyć produkcję. To spowodowało trudności z terminowym opłaceniem składek do ZUS. Ze względu na liczbę osób zgłoszonych przez spółkę do ubezpieczeń społecznych, nie mogła ona wnioskować o zwolnienie z opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. W dniu 8 maja 2020 r. spółka złożyła więc wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek za te miesiące. Do składek należnych za marzec 2020 r. zostaną naliczone odsetki za zwłokę do dnia złożenia wniosku (do składek za kwiecień i maj 2020 r. odsetki nie zostaną naliczone, ponieważ wniosek został złożony przed terminem ich płatności). Do zawartej umowy na ratalną spłatę należności za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (Dz. U. poz. 374 ze zm.)

autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 2020-06-04

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.PoradnikKsiegowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>