Gazeta PodatkowaW praktyce może się zdarzyć, że wystawiona przez sprzedawcę, bądź też otrzymana przez nabywcę faktura zaginie lub też ulegnie zniszczeniu. W takim przypadku wystawia się jej duplikat. Zasady dotyczące wystawiania duplikatów faktur określone zostały w ustawie o VAT. Natomiast termin odliczenia VAT z duplikatu faktury uzależniony jest przede wszystkim od momentu zaginięcia (zniszczenia) faktury pierwotnej.

Zasady sporządzania duplikatów faktur

W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:

1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

2) nabywca wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek podatnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika.

Ponownie wystawiona faktura musi zawierać dodatkowo datę wystawienia oraz oznaczenie „DUPLIKAT”.

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Dokumentem, na podstawie którego można zrealizować to prawo, jest zasadniczo faktura. Duplikat faktury jest traktowany na równi z fakturą. Jest to bowiem ponownie wystawiona faktura, zawierająca dane, takie jak faktura pierwotna. W związku z tym również w zakresie prawa do odliczenia duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Aby ustalić, w jakim terminie podatnik ma prawo do odliczenia VAT w związku z otrzymaniem duplikatu, należy przede wszystkim określić moment zaginięcia (zniszczenia) faktury pierwotnej. W sytuacji bowiem, gdy podatnik otrzyma fakturę i na jej podstawie dokona odliczenia VAT, a następnie faktura ta ulegnie zagubieniu lub zniszczeniu, to jej duplikat nie uprawnia do odliczenia VAT, lecz stanowi wyłącznie potwierdzenie uprawnienia, z którego podatnik już skorzystał. W praktyce występuje także taka sytuacja, kiedy podatnik otrzymał fakturę pierwotną, po czym faktura ta zaginęła i nie została zaewidencjonowana w rejestrze zakupu VAT, a w konsekwencji nie odliczono VAT. W związku z otrzymaniem faktury podatnik był uprawniony do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymał lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W związku z tym VAT z duplikatu można odliczyć tylko w terminach, kiedy przysługiwało prawo do odliczenia z faktury pierwotnej.

Jeżeli natomiast faktura pierwotna uległa zagubieniu lub zniszczeniu przed dotarciem jej do podatnika i nie dokonał on odliczenia wykazanego na fakturze podatku, otrzymany duplikat stanowić będzie podstawę do odliczenia VAT, w rozliczeniu za okres, w którym go otrzymano lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Uzyskanie duplikatu a wznowienie postępowania podatkowego

W przypadku gdy faktury zaginą lub zostaną zniszczone, a odliczono z nich podatek VAT, wówczas podatnik ma obowiązek posiadania duplikatów faktur będących podstawą skorzystania przez niego z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przy czym należy pamiętać, że zbyt późne uzyskanie duplikatu rodzić będzie negatywne konsekwencje po stronie podatnika. Jeżeli bowiem podatnik uzyska ten dokument już po zakończeniu postępowania podatkowego i otrzymaniu ostatecznej decyzji, wznowienie postępowania ze względu na uzyskanie duplikatów faktur będzie niemożliwe. Tak uznał również NSA w wyroku z dnia 25 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 2277/15.

W rozpatrywanej przez Sąd sprawie podatnik złożył wnioski o wznowienie postępowań zakończonych decyzjami ostatecznymi, wskazując na nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody, które mają wpływ na treść i rozstrzygnięcie decyzji. Dowodami tymi miały być przedłożone oryginały i duplikaty faktur dokumentujących zakup towarów i usług w okresie objętym tymi postępowaniami.

Zdaniem organów podatkowych dostarczone nowe dowody w postaci oryginałów i duplikatów faktur nie spełniały wymogów przewidzianych w art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), a zatem nie mogły stanowić podstawy do uchylenia lub zmiany wydanych w tej sprawie decyzji ostatecznych. Duplikaty faktur, mające potwierdzać dokonanie zakupów towarów i usług, zostały bowiem wystawione po dniu wydania decyzji ostatecznych, kończących postępowanie wymiarowe. Tym samym przedłożone „nowe dowody”, nie istniały na dzień wydania decyzji przez organ II instancji, nie mogły więc stanowić podstawy do uchylenia decyzji ostatecznych.

Także WSA, do którego podatnik złożył skargę, stwierdził, że w toku postępowania podatnik nie wskazywał na niemożność uzyskania części duplikatów faktur, które utracił w wyniku kradzieży. Do akt sprawy przedłożył jedynie pisma skierowane do poszczególnych firm zmierzające do odtworzenia dokumentacji, nie dołączając jednak dowodów ich nadania, ani potwierdzenia, że zostały odebrane przez adresatów. Zatem nie wiadomo, czy w ogóle taka korespondencja została skierowana do kontrahentów. Sąd uznał, że podatnik nie dostarczył żadnych ewidencji, w tym również ewidencji zakupu i nie jest możliwe potwierdzenie, czy dostarczone przez niego faktury zostały faktycznie ujęte w ewidencji zakupu, a podatek naliczony w nich wykazany został rozliczony w deklaracjach VAT-7.

Podobnie uznał NSA, do którego podatnik złożył skargę kasacyjną. Zdaniem NSA, przesłanką do wznowienia postępowania podatkowego wskazaną w art. 240 § 1 pkt 5 O.p. jest wyjście na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nieznanych organowi, który ją wydał. Skarżący uważał, iż przepisy o VAT nie stanowią zasady, że podatnik, który dysponował fakturą (jej duplikatem) w dacie odliczenia, w sytuacji późniejszej utraty tego dokumentu traci to prawo. Przepisy te w jego ocenie dotyczą jedynie pierwotnego odliczenia. Natomiast uzyskanie duplikatu ma charakter dowodowy i służy potwierdzeniu faktu, że podatnik w dacie dokonanego odliczenia był w posiadaniu oryginału faktury. Natomiast zdaniem Sądu, nie można domniemywać, że sam fakt dokonania odliczenia świadczy o tym, iż podatnik miał takie prawo w dacie odliczenia, nawet jeśli nie ma na to potwierdzenia w postaci oryginału lub duplikatu faktur przedstawionych w toku postępowania. Sąd wskazał, że skoro podatnik powinien – w okresie przewidzianym w przepisach – przechowywać faktury stanowiące podstawę dokonanych przez siebie odliczeń, ryzyko ich utraty obciąża jego, a nie organy.

Otrzymanie faktury przez podatnika wyznacza moment, od którego możliwe jest zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika – pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków wynikających z art. 86 ustawy o VAT. Tym samym duplikaty faktur, co do zasady, stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego, jednak – w przypadku gdy podatnik otrzymał faktury „pierwotne” – w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy. Ponieważ tylko w sytuacji, gdy dany podatnik nie otrzymałby faktur „pierwotnych”, byłby uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych duplikatów w terminie ich otrzymania (przy założeniu, że doszłoby do faktycznego nabycia towarów i usług oraz powstałby obowiązek podatkowy w odniesieniu do tych transakcji).

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 22 grudnia 2017 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.546.2017.1.OA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 2018-03-22

Zasady uzyskania i stosowania interpretacji podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>