Gazeta PodatkowaPo zakończeniu roku podatkowego na płatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży wiele obowiązków informacyjnych. Należy do nich sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R. Deklarację tę płatnicy są zobligowani przekazać do właściwego urzędu skarbowego w obowiązującym terminie, na ustalonym wzorze formularza oraz w odpowiedniej formie.

Termin i forma złożenia

Płatnik, o którym mowa w art. 31, art. 33-35, art. 41 i art. 42e ustawy o pdof, a także w art. 35a ust. 4a ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r. (patrz ramka) musi złożyć deklarację PIT-4R, w której wykazuje pobrane zaliczki na podatek z podziałem na poszczególne miesiące roku podatkowego. Generalnie z tego obowiązku powinien się wywiązać w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Jeśli bowiem płatnik zaprzestanie prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, to PIT-4R ma obowiązek przekazać do urzędu skarbowego do dnia zaprzestania tej działalności. Stąd w 2020 r. termin na złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-4R za 2019 r. upłynie z dniem 31 stycznia 2020 r. Gdyby jednak przed 31 stycznia 2020 r. płatnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy omawianą deklarację musi złożyć do dnia zaprzestania tej działalności. Natomiast gdy przed 31 stycznia 2020 r. płatnik będący osobą, która przed dniem 26 października 2007 r. zawarła umowę aktywizacyjną, zaprzestanie poboru zaliczek z tej umowy, jest on zobligowany przekazać PIT-4R do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.


PIT-4R dostępny jest w Programie
DRUKI Gofin.

Obecnie PIT-4R składa się wyłącznie elektronicznie. Należy ją przekazać do urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku składa się ją do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.

Obowiązujący druk deklaracji

Trzeba pamiętać, że dla deklaracji PIT-4R za 2019 r. właściwy jest nowy wzór formularza. Został on opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2397). Nowy formularz tej deklaracji stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Zatem płatnik, przekazując deklarację PIT-4R do urzędu skarbowego w 2020 r., ma obowiązek ją sporządzić z wykorzystaniem formularza PIT-4R wersja 9. Zasada ta nie będzie miała zastosowania w sytuacji, gdy przed 1 stycznia 2020 r. deklaracja PIT-4R została złożona na obowiązującym do końca 2019 r. formularzu PIT-4R wersja 8. Wówczas uznaje się za prawidłowe zastosowanie formularza obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Zmiany, jakie wprowadzono w obecnie obowiązującym wzorze deklaracji PIT-4R wersja 9, to przede wszystkim dodanie w części A poz. 7 „Rodzaj korekty”. W pozycji tej płatnik poprzez zaznaczenie kwadratu 1 albo 2 dokona wyboru rodzaju składanej korekty wskazując podstawę prawną z Ordynacji podatkowej składanej korekty. W związku z tym dodano także przypis 5 i 6 z objaśnieniem znajdującym się w końcowej części deklaracji. Z kolei w części B, w poz. 9 zrezygnowano z obowiązku podawania numeru REGON. Ma to związek z art. 20 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), który zlikwidował wymóg posługiwania się numerem REGON. Aktualnie do identyfikacji przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach wykorzystuje się NIP.

Do sporządzenia deklaracji PIT-4R są zobowiązani następujący płatnicy:

zakłady pracy, w tym przedsiębiorstwo w spadku,
rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną,
organy rentowe,
osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłat emerytur i rent z zagranicy,
uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia,
organy zatrudnienia wypłacające świadczenia z FP,
wojewódzkie urzędy pracy wypłacające świadczenia z FGŚP,
areszty śledcze oraz zakłady karne dokonujące wypłat należności za pracę tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
spółdzielnie wypłacające oprocentowanie wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczone w ciężar kosztów spółdzielni,
oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej dokonujące wypłat żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
centrum integracji społecznej wypłacające świadczenia integracyjne i motywacyjną premię integracyjną,
podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką lub staż uczniowski,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez osoby fizyczne, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 ustawy o pdof oraz z tytułu praw majątkowych,
komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy,
osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które przed 26.10.2007 r. zawarły umowę aktywizacyjną.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

autor: Ewelina Piotrowska
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 2020-01-09

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekChorobowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>