Gazeta PodatkowaOd 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł (lub jej równowartość). W stosunku do pozostałych towarów i usług mechanizm ten stosuje się dobrowolnie. Stosowanie MPP stwarza podatnikom trudności interpretacyjne, o czym świadczą liczne pytania przesłane do naszej redakcji GP. Odpowiedzi na niektóre z nich prezentujemy poniżej.


Otrzymałam od dostawcy fakturę, na której wartość brutto przekracza 15.000 zł, ale towar, za który będzie ona regulowana, nie widnieje w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Czy mam obowiązek zastosować MPP?

Obowiązkowy split payment obejmuje tylko faktury dokumentujące sprzedaż towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15.000 zł.

Tak więc w sytuacji wskazanej w pytaniu Czytelniczka nie ma obowiązku regulowania należności z tej faktury przy zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Jednak jeśli będzie chciała, może go zastosować.


Dokonujemy sprzedaży opon. Czy opony zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT pod pozycją 76 „Części i akcesoria do pojazdów silnikowych”?

Split payment obligatoryjnie obejmuje 150 grup towarowych i usługowych wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Ustawodawca w załączniku tym powołuje symbole PKWiU przy poszczególnych towarach i usługach. Aby więc prawidłowo określić, czy przy zapłacie za dostawę danego towaru czy usługi należy zastosować obowiązkowo split payment, konieczne jest m.in. właściwe sklasyfikowanie towaru.

Pod pozycją 76 załącznika nr 15 wymieniono „Części i akcesoria do pojazdów silnikowych” (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane, oznaczone symbolem PKWiU 29.32.30.0. Przy czym, jak wynika z PKWiU, pod symbolem tym sklasyfikowane są „Opony i dętki z gumy; bieżnikowane i regenerowane opony z gumy”. Z objaśnień do tego grupowania wynika, że klasa ta obejmuje:

  • opony gumowe, takie jak: opony pneumatyczne, opony pełne i amortyzatory dla pojazdów samochodowych, sprzętu, maszyn jezdnych, samolotów, zabawek, mebli i pozostałych zastosowań,
  • dętki,
  • wymienialne bieżniki do opon, taśm i pasów do bieżnikowania opon, osłon zabezpieczających przed chlapaniem itp.,
  • regenerację i bieżnikowanie opon.

Natomiast klasa ta nie obejmuje używanych opon pneumatycznych (PKWiU 38.11.53.0).

W załączniku nr 15 do ustawy o VAT nie zostały wskazane towary wymienione w grupowaniu PKWiU 22.11.

Tak więc jeśli opony, o których mowa w pytaniu, są skalsyfikowane pod symbolem PKWiU 22.11, przy dokonywaniu za nie płatności nabywca nie ma obowiązku stosowania MPP.

Jednak w przypadku wątpliwości co do poprawnej klasyfikacji danego towaru można zwrócić się o sklasyfikowanie do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).


Czy prawidłowe jest umieszczenie adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na fakturach o wartości poniżej 15.000 zł? Czy taki zapis rodzi jakieś konsekwencje? Czy konieczne jest w tym przypadku zastosowanie MPP przy zapłacie takiej faktury?

Jak już wskazano wcześniej, obowiązkowy MPP obejmuje tylko faktury dokumentujące towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15.000 zł. W przypadku obowiązku stosowania MPP, na fakturze powinno być zamieszczone oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.

Tak więc tylko faktury, które dokumentują dostawę towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15 i w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł, muszą być tak oznaczane. Zatem nabywca, który otrzyma fakturę oznaczoną wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, na której zgodnie z ustawą VAT taki zapis nie musiał się znaleźć i który zapłaci za tę fakturę z pominięciem tego mechanizmu, nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji podatkowych.

Ponadto podkreślić należy, że w art. 106e ustawy o VAT, wskazano, które elementy obowiązkowo należy zamieścić na fakturze, ale podatnik może oprócz tych elementów podać w niej również inne informacje. Zatem nie można uznać za błąd umieszczenia przez sprzedawcę oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze w sytuacji, gdy przepisy go do tego nie zobowiązują.

W związku z tym, gdy na fakturze, pomimo braku takiego obowiązku, zostanie umieszczone to oznaczenie, nabywca może, ale nie musi, dokonać płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Przy czym pamiętać należy, że niezależnie od oznaczenia faktury przez sprzedawcę, to nabywca ma także obowiązek sprawdzenia, czy w konkretnym przypadku nie zachodzi obowiązek zastosowania MPP do faktury. Sankcje, jakie zostały przewidziane w ustawie o VAT w stosunku do nabywcy, dotyczą bowiem także sytuacji, gdy, pomimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w MPP, ureguluje tę kwotę w inny sposób.


Dokonujemy sprzedaży powypadkowej usługi naprawy auta wraz ze sprzedażą części zamiennych. Kwota transakcji przekracza 15.000 zł brutto. Nabywcą usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, płatnikiem ubezpieczyciel. Czy w takiej sytuacji powinniśmy zastosować MPP?

Mechanizm podzielonej płatności nie ma zastosowania do transakcji dokonanych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotyczy on bowiem wyłącznie przedsiębiorców (patrz ramka).

Zatem Czytelnik, wystawiając fakturę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dokumentującą świadczenie usług naprawy auta wraz ze sprzedażą części zamiennych do tego samochodu o wartości brutto przekraczającej 15.000 zł, nie jest zobowiązany do umieszczania w niej oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”. Fakt, że za fakturę należność uiści ubezpieczyciel, pozostaje w tej sytuacji bez znaczenia.

Zastosowanie MPP polega na tym, że:

zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, natomiast
zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

W przypadku obowiązku stosowania MPP na fakturze, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), muszą być zamieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

 

„MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą.

Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

W przypadku pozostałych transakcji MPP pozostaje dobrowolny.(…)

Z MPP nie możesz skorzystać, jeśli jesteś:

konsumentem (nieprowadzącym działalności gospodarczej),
przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (…)”.

źródło: www.podatki.gov.pl

autor: Małgorzata Smolnik, Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 2019-12-19

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.VademecumKadrowego.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>