Gazeta PodatkowaObecne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje do końca 2014 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie tych zwolnień. Rozporządzenie ma obowiązywać w 2015 r. i 2016 r. Jak z niego wynika resort planuje zwiększyć grupę podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej.

Limit obrotów

Przepisy o VAT nakładają na podatników obowiązek stosowania kas rejestrujących w sytuacji gdy dokonują oni sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz wyżej wskazanych osób, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Natomiast podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym sprzedaż na rzecz tych osób zwolnieni są z jej ewidencjonowania w kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł.

Limity te mają być utrzymane w niezmienionej wysokości także w 2015 r. i 2016 r.

Zmiany w załączniku do rozporządzenia

Tak jak obecnie, od 2015 r. zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym będą czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów w porównaniu do obecnie obowiązującego załącznika, proponuje dodanie do tego załącznika poz. 47 i objęcie zwolnieniem z ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jak wskazano w uzasadnieniu, wprowadzenie tej regulacji będzie stanowiło ułatwienie dla podatników, u których sprzedaż określona w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT stanowi marginalną część ich działalności.

Przy czym korzystanie z tego zwolnienia będzie możliwe, pod warunkiem, że czynności te w całym zakresie dokumentowane będą fakturą.

Ponadto proponuje się zlikwidować zwolnienie określone w pozycji 34 obecnego załącznika do rozporządzenia, tj. z tytułu liczby świadczonych usług i liczby odbiorców oraz pozycji 43 załącznika, czyli zwolnienie ze względu na formę zapłaty sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich. Sprzedaż ta, jak wyjaśniono, będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w poz. 36 załącznika do projektowanego rozporządzenia.

Dodatkowo w § 3 ust. 4 planuje się wprowadzić regulację, na mocy której nie będą wliczane do obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas czynności, o których mowa w poz. 34 i poz. 47 załącznika do projektu rozporządzenia. Wymienia się tam transakcje dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak wynika z projektu omawianego rozporządzenia ma być utrzymany system zwolnień przedmiotowo-podmiotowych dotyczących podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jest większy niż 80%.

Czynności wyłączone ze zwolnienia z kas

Obecne rozporządzenie wskazuje czynności, które zarówno nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego, jak i przedmiotowego. Od przyszłego roku Ministerstwo planuje rozszerzyć ten katalog o dodatkowe usługi oraz towary (patrz ramka).

Oznacza to, że podatnicy świadczący te usługi lub dokonujący dostawy tych towarów będą objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej.

Dodatkowo Ministerstwo zaproponowało zmianę brzmienia § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l) poprzez wskazanie, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie dotyczy dostaw wszystkich nośników danych cyfrowych i analogowych (zapisanych i niezapisanych). Obecnie w przepisie tym wymienia się: płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie.

Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania

Planuje się utrzymanie zasady, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia.

Przy czym założono, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wysokość osiąganych obrotów, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. będą kontynuowali wykonywanie usług wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c)-i), jedynie do dnia 28 lutego 2015 r. ich świadczenie będzie mogło korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania.

Natomiast u podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2014 r. wykonywanie tych usług zastosowanie będą miały regulacje przewidujące ich zwolnienie przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął ich wykonywanie.

W przypadku podatników, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów obecnego rozporządzenia.

Dodatkowo podatnicy, którzy do końca 2014 r. nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, a na podstawie nowych regulacji nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia, zobligowani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2015 r.

Ponadto w § 5 ust. 10 projektu rozporządzenia wskazano, że w razie wątpliwości związanych z ewentualnym ustaleniem przez podatników terminu rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy, gdy dla danego podatnika mogą mieć zastosowanie różne terminy utraty mocy zwolnień, stosować się będzie termin najwcześniejszy.

Usługi i towary, których dostawę podatnik będzie musiał w 2015 r. rejestrować w kasie:

» dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
» naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie),
» wymiana opon i kół,
» badania i przeglądy techniczne pojazdów,
» opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
» usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
» usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
» usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 2014-09-22

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SerwisBudzetowy.pl

2 komentarzy

  1. Junior 3 października 2014 09:51

    wszystko zmierza w jednym kierunku – obłożyć obywateli jak największymi podatkami tak zeby nam się wszystkim odechciało zyć i pobierać emerytury na starość

  2. malaksiegowosc 23 września 2014 14:54

    To teraz idą do lekarza będziemy dostawać paragonik za wizytę :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>