Gazeta PodatkowaW zależności od okoliczności korekta pliku JPK_VAT może obejmować część ewidencyjną i część deklaracyjną lub wyłącznie część ewidencyjną albo wyłącznie część deklaracyjną. W przypadku korekty pliku JPK_VAT należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik. Niedopuszczalne jest zatem złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.

Zasady korygowania pliku JPK_VAT

Jeżeli podatnik stwierdzi, że przesłana ewidencja VAT zawiera błędy, wówczas ma obowiązek ją skorygować. Kwestie te zostały uregulowane w art. 109 ust. 3e-3l ustawy o VAT. Podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji VAT w terminie 14 dni od dnia:

  • stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub
  • zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji.

Natomiast jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że w przesłanej ewidencji są błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wówczas wzywa on podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania przesłać do naczelnika urzędu skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub złożyć wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Gdy podatnik:

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

– naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Nie nakłada się tej kary na podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Należy także podkreślić, że z wyjaśnień organów podatkowych wynika, że kara ta może być nakładana na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji.

Ponadto pamiętać należy, że dokonanie korekty części ewidencyjnej JPK_VAT, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, nie wywołuje skutków dla rozliczenia VAT. Przykładowo korekta wyłącznie w części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie ma wpływu na dane wykazane w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT. Z kolei dokonanie korekty wyłącznie w części deklaracyjnej JPK_VAT, np. zmiana wysokości kwoty nadwyżki VAT z poprzedniej deklaracji, nie ma wpływu na dane zawarte w części ewidencyjnej pliku.

W broszurze informacyjnej dotyczącej pliku JPK_VAT (udostępnionej na stronie www.gov.pl) Ministerstwo Finansów wskazało, że w składanych korektach pliku JPK_VAT wypełnia się wyłącznie części, które podlegają korekcie, tj. w przypadku korekty:

  • części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: „Naglowek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „Ewidencja”,
  • wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: „Naglowek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”,
  • wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: „Naglowek”, „Podmiot1”, „Ewidencja”.

Odnosząc się do celu złożenia JPK_VAT w broszurze wyjaśniono, że pole „CelZlozenia” zawiera określenie celu złożenia tj.: „1” – złożenie, „2” – korekta.

Korekty błędnego wpisu niewpływającego na wysokość VAT należnego lub naliczonego dokonuje się, co do zasady, poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

Natomiast korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub VAT należnego (czy to in plus lub in minus) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.

Zaś korekty dokumentów wpływających na wysokość VAT naliczonego in plus lub in minus należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego. W przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość VAT naliczonego in minus, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego.

Korekta pliku JPK_VAT z uwagi na nieodliczenie VAT

Zgodnie z podstawową zasadą prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Odliczenia VAT można jednak dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę. Jeżeli jednak podatnik nie dokona odliczenia VAT w tym terminie, to może to uczynić w deklaracji za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (jeżeli rozlicza VAT miesięcznie) lub za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych (jeżeli VAT rozlicza kwartalnie).

W przypadku nieodliczenia VAT w tych terminach, podatnik może skorygować deklarację VAT:

1) za okres, w którym powstało prawo do odliczenia VAT lub

2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie – za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do odliczenia

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT) – przykład.

Zwrot VAT w przypadku skorygowania pliku JPK_VAT

W sytuacji gdy w okresie rozliczeniowym u podatnika wystąpiła nadwyżka VAT, to ma on prawo do obniżenia o nią kwoty podatku należnego za następne okresy lub do jej zwrotu na rachunek bankowy. Podstawowy termin zwrotu podatku wynosi 60 dni i liczony jest od dnia złożenia przez podatnika rozliczenia. W niektórych przypadkach podatnikowi przysługuje zwrot w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji albo w terminie skróconym, tj. 15, 25 lub 40 dni od daty złożenia deklaracji, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 87 ustawy o VAT.

W razie gdy podatnik skoryguje część deklaracyjną JPK_VAT, w której wykazał zwrot podatku na rachunek bankowy, a korekta zostanie złożona przed otrzymaniem zwrotu VAT, wówczas termin tego zwrotu będzie liczony od nowa, czyli od dnia złożenia korekty JPK_VAT. Termin zwrotu VAT ustalany jest bowiem od dnia złożenia rozliczenia, a z uwagi na to, że skorygowany plik JPK_VAT jest nowym rozliczeniem, zatem od jego złożenia na nowo liczony jest termin zwrotu.

Przykład

Podatnik rozliczający podatek VAT za okresy miesięczne zakupił w maju 2023 r. towar. Przez pomyłkę nie dokonał odliczenia podatku naliczonego od tego zakupu w żadnym z okresów rozliczeniowych, w którym przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługiwało mu w pliku JPK_V7M za maj lub czerwiec, albo lipiec lub sierpień 2023 r. Podatnik może dokonać odliczenia VAT w drodze korekty pliku JPK_V7M za jeden z okresów, w których przysługiwało mu prawo do odliczenia. Zatem ma on prawo do skorygowania pliku JPK_V7M za maj, czyli za okres, w którym powstało prawo do odliczenia VAT lub za czerwiec albo za lipiec lub sierpień 2023 r. Przy czym odliczenie VAT poprzez korektę pliku JPK_VAT jest możliwe w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 2023-10-23

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>