Gazeta PodatkowaOsoby dokonujące transakcji przez internet niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy, że czynności przez nie wykonywane mogą być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Organy podatkowe sprawdzają transakcje przeprowadzane przez portale aukcyjne. Weryfikują częstotliwość i ciągłość dokonywanych transakcji.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Wynika to z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Podmiot, który sprzedaje towary przez internet, może stać się podatnikiem VAT, jeżeli wykonywane przez niego czynności mają cechy działalności gospodarczej.

 

Organy podatkowe, sprawdzając aukcje zawierane na portalach internetowych, zwracają się do właścicieli portali z prośbą o dostarczenie danych na ich temat. Wielorakość sprzedawanych towarów, ilość przeprowadzanych transakcji oraz wysokość obrotów z tytułu ich sprzedaży może świadczyć o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że tłumaczenie się osoby zawierającej dużej ilości transakcji sprzedaży przez portal internetowy, że wyprzedaje swój majątek osobisty np. pochodzący z kolekcji rodzinnej, nie zawsze przekona kontrolujących. Świadczy o tym orzecznictwo sądów administracyjnych.

WSA w Olsztynie w prawomocnym wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Ol 275/11, stwierdził, że przez działalność handlową należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupu towarów w celu ich odsprzedaży w sposób wskazujący na zamiar kontynuacji tej działalności. Działalnością handlową nie jest natomiast sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu odsprzedaży, lecz spożytkowania w celach osobistych. Przy czym w sytuacji gdy osoba sprzedająca przedmioty swoim zachowaniem wykaże, że realizując tę sprzedaż działa w charakterze handlowca i chce oprócz tej transakcji kontynuować tę działalność, to sprzedaż taka będzie opodatkowana VAT.

Tak więc sprzedaż przez internet np. ubrań po swoim dziecku nie będzie uznana za działalność gospodarczą.

 

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Osoba dokonująca sprzedaży przez internet nie od razu staje się czynnym podatnikiem VAT. Może bowiem korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim (i bieżącym) roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Przy czym, gdy osoba taka działalność rozpoczyna w trakcie roku, kwotę tę oblicza proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia. W celu wyliczenia limitu, który powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego, w sytuacji gdy podatnik rozpocznie działalność w trakcie roku podatkowego, należy zastosować następujący wzór:

A = B × C/D

 

gdzie:

A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,

B – limit określony w art. 113 ust. 1, czyli: 150.000 zł,

C – liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,

D – liczba dni w roku podatkowym.

 

Aby precyzyjnie określić, w którym momencie podatnik zwolniony z VAT z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotów traci to prawo, ustawodawca nałożył obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji obrotów.

Podatnik zwolniony z VAT jest obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.

Ponadto na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o VAT do limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z VAT nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przy czym ze zwolnienia podmiotowego nie mogą korzystać podatnicy dokonujący sprzedaży wyrobów wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, w tym m.in. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali.

 

„(…) Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że sprzedaż towarów na portalu A. była prowadzona w sposób w pełni zorganizowany, na co wskazywały założone w tym celu rachunki bankowe, ciągła i stała oferta sprzedaży, stałe kontakty z firmami współpracującymi takimi jak, np. P. SA oraz założenie dwóch kont internetowych o dwóch różnych nazwach. Nieprzedstawienie przez Stronę dowodów zakupu towarów w badanym okresie nie świadczy, że skarżąca tych zakupów nie dokonywała. Fakt dokonywania zakupów potwierdziła skarżąca stwierdzając, że przedmioty te były wymieniane, zamieniane, sporadycznie były sprzedawane pojedyncze takie same przedmioty, celem uzyskania środków na nabycie innych, których nie posiadała. Ilość, rodzaj sprzedanych towarów. Również z tej okoliczności organy podatkowe oraz Sąd I instancji wydedukowały, że strona dokonywała na bieżąco zakupu towarów do dalszej odprzedaży. Nie można zatem zgodzić się ze skarżącą, że przyjęte przez Sąd ustalenie o dokonywaniu zakupu towaru w celu dalszej sprzedaży nie wynikało z akt sprawy. (…)”

Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2012 r. sygn.. akt I FSK 1644/11

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

 

autor: Aleksandra Węgielska

Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 2013-07-04

Kasy rejestrujące w 2013 r. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>