Gazeta PodatkowaNiekorzystną indywidualną interpretację przepisów podatkowych można zaskarżyć po uprzednim wezwaniu organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. Skargę należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi, a jeżeli nie zostanie ona udzielona – w ciągu 60 dni od dnia złożenia wezwania. Problem w tym, że nie wiadomo, czy i jak długo czekać na stanowisko organu interpretacyjnego. Rozstrzygnął to NSA podejmując uchwałę, że skargę można wnieść już następnego dnia po dniu złożenia wezwania, nie czekając na odpowiedź.

Wezwanie przed skargą

Indywidualna interpretacja przepisów podatkowych to sposób na uzyskanie od fiskusa oficjalnej wykładni prawa na tle jednostkowej sytuacji wnioskodawcy – która miała miejsce albo wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanymi przedsięwzięciami. Takie wyjaśnienia nie podlegają kontroli instancyjnej, ale można je zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Warunkiem złożenia skargi na indywidualną interpretację podatkową jest uprzednie wezwanie na piśmie organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. Takie wezwanie należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się albo mógł dowiedzieć się o wydaniu kwestionowanego aktu. Stanowi o tym art. 52 § 3 (zd. pierwsze) Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Termin złożenia wezwania w sprawie interpretacji podatkowej biegnie zasadniczo od momentu doręczenia jej adresatowi. Problem pojawia się, gdy wnioskodawca wcześniej otrzyma – na swoją prośbę – informację o zakończeniu postępowania interpretacyjnego.

Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji podatkowej oraz o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Odpowiedź powinien otrzymać niezwłocznie, a jeżeli wystosuje taką prośbę przed wydaniem interpretacji podatkowej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie. Przewiduje to art. 14d § 3 Ordynacji podatkowej. Przekazanie wnioskodawcy wspomnianych informacji telefonicznie lub na pocztę elektroniczną może więc być uznane za uruchomienie biegu terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Sporządzenie pisma może jednak okazać się trudne. W takim przypadku powinno znaleźć zastosowanie rozwiązanie zawarte w art. 52 § 3 (zd. drugie) Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd, po złożeniu skargi, może uznać, że uchybienie terminu do wniesienia wezwania nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

Dwa terminy

Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu interpretacyjnego na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli nie zostanie ona udzielona – w ciągu 60 dni od dnia złożenia wezwania. Wynika to z art. 53 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


200 zł – wpis od skargi na indywidualną interpretację podatkową.

Termin określony w dniach oblicza się zgodnie z następującymi zasadami. Dnia, w którym miało miejsce doręczenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa albo zostało złożone wezwanie, nie uwzględnia się w wyliczeniach. Termin upływa ostatniego z wyznaczonej liczby dni o północy. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu ustalonego zgodnie z powyższymi wytycznymi wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Skargę można więc złożyć jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej.

Odpowiedź organu

Organ interpretacyjny nie jest związany żadnym terminem udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Nie musi w ogóle do niego się ustosunkowywać. Nasuwa się więc pytanie, czy i jak długo czekać na odpowiedź organu interpretacyjnego, aby móc wnieść skargę na indywidualną interpretację podatkową.

Dotychczas ścierały się ze sobą dwa odmienne stanowiska. Jedni uważali, że przed wniesieniem skargi trzeba jedynie wystosować do organu interpretacyjnego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, nie trzeba czekać na odpowiedź. Inni twierdzili, że skargę można wnieść między 30. a 60. dniem od dnia złożenia wezwania, a w przypadku udzielenia odpowiedzi na wezwanie termin ten wynosi 30 dni od dnia jej doręczenia.

Kwestię tę rozstrzygnął ostatecznie NSA w uchwale z dnia 27 czerwca 2016 r., sygn. akt I FPS 1/16. NSA orzekł, że nie trzeba czekać na odpowiedź organu interpretacyjnego na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, aby wnieść skargę na niekorzystną indywidualną interpretację przepisów podatkowych. Skargę można złożyć najwcześniej następnego dnia po dniu wniesienia wezwania.

Termin złożenia skargi, wynoszący 60 dni, zaczyna biec od dnia następnego po dniu wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Organ interpretacyjny może w tym czasie udzielić na nie odpowiedzi. Wówczas zacznie biec nowy termin do wniesienia skargi, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia tej odpowiedzi, a wynoszący 30 dni (przykład 1). Jeżeli jednak organ interpretacyjny pozostanie bierny wobec wezwania, to z końcem pierwotnie rozpoczętego terminu (tj. z upływem 60 dni od dnia wniesienia wezwania) zamknie się możliwość złożenia skargi. Stąd wniosek, że skoro następnego dnia po wniesieniu wezwania rozpoczyna się bieg terminu do złożenia skargi, to od tego momentu skargę można złożyć. Nie ma obowiązku czekać na odpowiedź organu interpretacyjnego. Skargi nie można jednak wnieść równocześnie z wystosowaniem wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wymagane jest bowiem, aby wezwanie poprzedzało skierowanie sprawy do sądu administracyjnego.

Uzyskanie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa już po złożeniu skargi nie otworzy ponownego terminu do jej wniesienia. Tylko wstrzymanie się z wniesieniem skargi w oczekiwaniu na zajęcie stanowiska przez organ interpretacyjny może zmienić sposób liczenia terminu skargowego z 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa na 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na takie wezwanie – o ile odpowiedź otrzyma się przed upływem pierwszego z tych terminów (przykład 2).

Przykład 1

Podatnik skierował 16 czerwca 2016 r. do organu interpretacyjnego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaniem indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT. Odpowiedź na to wezwanie została mu doręczona 1 sierpnia 2016 r. (a więc przed upływem 60 dni od dnia złożenia wezwania). Od dnia następnego po tym dniu zaczął biec 30-dniowy termin na wniesienie skargi na indywidualną interpretację podatkową. Termin ten upłynie 31 sierpnia 2016 r.


Przykład 2

Podatnik wniósł 4 lipca 2016 r. do organu interpretacyjnego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z indywidualną interpretacją dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Następnego dnia, nie czekając na odpowiedź na to wezwanie, złożył skargę na interpretację podatkową. Odpowiedź organu interpretacyjnego na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa podatnik otrzymał 29 lipca 2016 r. Nie może już jednak wnieść kolejnej skargi w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 2016-08-11

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SerwisBudzetowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>