Gazeta PodatkowaPolski Ład wprowadził zmiany do ustawy o VAT, które w większości zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Niektóre jednak przepisy tej ustawy, m.in. w zakresie wprowadzenia obowiązku integracji kasy on-line z terminalem płatniczym i kar pieniężnych z tego tytułu, wejdą w życie 1 lipca 2022 r.

Bezgotówkowa zapłata

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik ma obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w sytuacji gdy sprzedaż ewidencjonuje w kasie fiskalnej (on-line, wirtualnej, z elektronicznym czy papierowym zapisem kopii). Obowiązek ten wynika z art. 19a ust. 1 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnienia swoim klientom możliwości dokonywania zapłaty, w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.).

Jak wyjaśniało MF w uzasadnieniu do nowelizacji, definicja instrumentu płatniczego w ujęciu tej ustawy jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego (nie dotyczy to innych form płatności niż bezgotówkowe), bez wskazywania czy też rozróżniania konkretnych urządzeń, technologii itp. W zasadzie jedynym rozróżnieniem w tych przepisach jest wyszczególnienie karty płatniczej jako szczególnej kategorii instrumentu płatniczego. Zdaniem MF przepis ten umożliwia objęcie wszelkich form rozliczeń bezgotówkowych, które na kasie mogłyby zostać zakwalifikowane w kategoriach „przelew”, „płatności mobilne”, „karta”, a więc zarówno płatności dokonywanych bez użycia terminala POS, za pomocą polecenia przelewu, kart płatniczych oraz aplikacji płatniczych oraz transakcji inicjowanych na terminalu za pomocą karty lub innych instrumentów mobilnych (aplikacji płatniczych).

Jak wynika z powyższego, przez płatności bezgotówkowe rozumie się płatności zrealizowane z użyciem instrumentów płatniczych tj. karta, wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu. Moim zdaniem wystarczy, że podatnik zapewni klientowi możliwość dokonania zapłaty np. przelewem czy blikiem, aby spełnić warunek zawarty w art. 19a Prawa przedsiębiorców. Zatem nie każdy podatnik będzie musiał posiadać terminal płatniczy.

Szybki zwrot VAT

Zgodnie z ust. 6d dodanym do art. 87 ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) podatnik przyjmujący płatności bezgotówkowe ma możliwość ubiegania się o szybszy zwrot nadwyżki VAT w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji VAT. Jednak, aby otrzymać zwrot w tym terminie, podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki w zakresie:

  • wysokiego udziału procentowego łącznej sprzedaży brutto zaewidencjonowanej w kasie on-line lub wirtualnej, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej sprzedaży brutto raportowanej w danym okresie dla celów VAT (udział minimum 80%),
  • wysokiego udziału otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży brutto zaewidencjonowanej w kasie on-line lub wirtualnej, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu – zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym (udział minimum 80%, przy czym w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli udział ten był nie niższy niż 65%).

Podatnik musi spełniać te warunki przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot.

Ponadto, aby podatnik otrzymał szybszy zwrot VAT:

  • przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas on-line i wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy powinna być nie niższa niż 50.000 zł,
  • w okresie, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

1) kwota zwrotu VAT wykazana przez podatnika nie może przekraczać dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line czy wirtualnych,

2) kwota nadwyżki VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy nie przekracza 3.000 zł,

3) w przypadku złożenia deklaracji podatnik złożył ją przed upływem terminu do jej złożenia,

  • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot powinien być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składać za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas on-line czy wirtualnych.


Ujednolicone przepisy w sprawie VAT dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Zmiany od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapewnienia integracji kas on-line lub wirtualnych z terminalem płatniczym. Obowiązek ten dotyczyć będzie podatników posiadających terminale płatnicze. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić kara pieniężna w wysokości 5.000 zł. Będzie ona nakładana przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji w przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, nie zapewnia współpracy kasy z terminalem płatniczym, przy użyciu którego umożliwia przyjmowanie płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 2022-01-17

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SkladkaZUS.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>