Gazeta PodatkowaIndywidualna interpretacja podatkowa to sposób na uzyskanie stanowiska administracji skarbowej w zakresie stosowania niejasnych regulacji prawa podatkowego. Wniosek może złożyć jeden zainteresowany lub grupa. Na wydanie wyjaśnień są – w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19 – znowu 3 miesiące.

Zakres wyjaśnień

Indywidualne interpretacje podatkowe wydaje, na wniosek zainteresowanego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Przedmiotem wyjaśnień mogą być przepisy ustaw podatkowych oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych, postanowienia ratyfikowanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Polskę innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej. Pytać wolno nie tylko o przepisy już obowiązujące. Wniosek może dotyczyć regulacji już uchwalonych i opublikowanych, ale które jeszcze nie weszły w życie z powodu vacatio legis. Wiele kwestii zostało jednak wyłączonych z zakresu indywidualnych interpretacji podatkowych, np. przepisy dotyczące właściwości, uprawnień i obowiązków organów podatkowych, regulacje dotyczące stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania czy sprawy objęte wiążącymi informacjami stawkowymi. Precyzuje to art. 14b Ordynacji podatkowej.

Indywidualna interpretacja podatkowa daje adresatowi, który się do niej zastosuje, ochronę przed niekorzystnymi skutkami: jej zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia przez sąd administracyjny lub nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Ponadto nie jest wszczynane postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a wszczęte podlega umorzeniu, oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. W przypadku gdy skutki podatkowe zdarzenia będącego przedmiotem wyjaśnień miały miejsce po doręczeniu interpretacji podatkowej, uzyskuje się również zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku w zakresie wskazanym w art. 14m Ordynacji podatkowej.

Kwestie formalne

Wnioski o interpretację podatkową mogą być składane przez jednego wnioskodawcę (ORD-IN) albo przez wiele osób lub podmiotów uczestniczących w tym samym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (ORD-WS z ORD-WS/B).

Aktywne druki i formularze Druki ORD-IN i ORD-WS wraz z załącznikami dostępne w Programie DRUKI Gofin

Wnioskodawca ma obowiązek wyczerpująco opisać sytuację, tzn. zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe, w związku z którą pojawiły się wątpliwości interpretacyjne. Konieczne jest także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionej sytuacji. Nie dołącza się dowodów potwierdzających prawdziwość podanych informacji, np. umów, faktur, map. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wersję papierową należy przesłać na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Dokument elektroniczny można przekazać za pośrednictwem ePUAP na skrytkę KIS (na adres: /KIS/wnioski).

Wniesienie wniosku wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Wynosi ona 40 zł. Taką kwotę trzeba uiścić od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Opłatę za wspólny wniosek ustala się w ten sposób, że iloczyn ustawowej opłaty za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej (40 zł) i sumę odrębnych sytuacji przedstawionych we wniosku (stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych) trzeba przemnożyć przez liczbę zainteresowanych. Przykładowo w przypadku, gdy 3 osoby składają wniosek dotyczący jednej sprawy, trzeba uiścić 120 zł (40 zł × 1 × 3). Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy KIS w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin 3-miesięczny

Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Dotyczy to wniosków składanych po 1 lipca 2023 r.

Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej był przez ostatnie ponad 3 lata wydłużony do 6 miesięcy w związku z epidemią COVID-19. Wynika to z art. 31g ust. 1 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Wydłużony termin stosuje się nadal w przypadku wniosków złożonych od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, tzn. złożonych od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. Konsekwencją bezskutecznego upływu terminu jest uzyskanie przez wnioskodawcę tzw. milczącej interpretacji. Uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji podatkowej, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy.

Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji podatkowej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się mu niezwłocznie. Jeżeli wnioskodawca wystąpi z żądaniem przed wydaniem interpretacji podatkowej, odpowiedź powinien otrzymać nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

Indywidualne interpretacje podatkowe nie są wydawane w zakresie:

przepisów prawa podatkowego regulujących właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych,
elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będących w dniu złożenia wniosku przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo rozstrzygniętych co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego albo uzgodnionych w porozumieniu podatkowym (art. 20zb Ordynacji podatkowej) albo porozumieniu inwestycyjnym (art. 20zs Ordynacji podatkowej),
spraw objętych wiążącymi informacjami stawkowymi (WIS) lub akcyzowymi (WIA),
elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być czynnością lub elementem czynności stanowiącymi unikanie opodatkowania (art. 119a Ordynacji podatkowej), stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) lub być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści,
przepisów prawa podatkowego mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego, w tym:
w zakresie stosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
dotyczących środków ograniczających umowne korzyści,
zawartych w art. 5a pkt 33d, art. 24 ust. 19 i 20, art. 30f ust. 18, 20 i 20a ustawy o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) oraz w art. 4a pkt 29, art. 12 ust. 13 i 14, art. 22c, art. 24a ust. 16, 18 i 18a ustawy o pdop (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.),
dotyczących przychodów zagranicznej jednostki kontrolowanej pochodzących z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma, zawartych odpowiednio w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o pdof i art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o pdop.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 2023-07-10

Jak przygotować się do kontroli UODO w zakresie powoływania IOD? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>