Gazeta PodatkowaZAW-NR to zawiadomienie o przelaniu środków za transakcję, której wartość przekracza 15.000 zł, na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Złożenie tego zawiadomienia pozwala zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w PIT lub CIT oraz uniknąć odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Zlecenie przelewu

Dokonywanie wpłat na rachunki kontrahentów niewidniejące w Wykazie podatników VAT może mieć poważne konsekwencje w PIT/CIT oraz VAT.

Przedsiębiorcy są zobligowani do bezgotówkowego rozliczenia transakcji określonych w art. 19 Prawa przedsiębiorców. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności – przekracza 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej).

Przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku m.in. w tej części, w jakiej wspomniana transakcja dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny i zostanie opłacona przelewem na rachunek kontrahenta inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Przewidują to art. 22p ustawy o pdof oraz art. 15d ustawy o pdop. Podatnik musi ponadto brać pod uwagę ryzyko poniesienia odpowiedzialności, solidarnie z kontrahentem, za zaległości podatkowe z tytułu VAT związanego z taką transakcją. Reguluje to art. 117ba § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej.

Wykaz podatników VAT jest udostępniany przez Ministerstwo Finansów na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Zawiera numery rachunków rozliczeniowych w rozumieniu Prawa bankowego oraz imiennych rachunków w SKOK, której podatnik jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Konto musi być podane przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (CEIDG-1, NIP-2, NIP-7, NIP-8) oraz zostać potwierdzone przy wykorzystaniu STIR. Wykaz podatników VAT jest aktualizowany raz na dobę w każdy dzień roboczy. Dokonanie płatności na konto niebędące rachunkiem bankowym w rozumieniu Prawa bankowego, np. wirtualne, nie pozbawia możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 24 kwietnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.330.2019.8.MF).

Forma ZAW-NR

Sposobem na uniknięcie opisanych negatywnych skutków w PIT/CIT oraz w VAT jest złożenie zawiadomienia ZAW-NR.

Aktywne druki i formularze Druk ZAW-NR dostępny w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin

ZAW-NR należy złożyć przy pierwszej zapłacie na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Zawiadomienie zawiera: dane podatnika, dane wystawcy faktury, rodzaj i numer konta, na które została dokonana wpłata, wysokość przelanej należności oraz datę zlecenia przelewu. Składa się je w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika dokonującego zapłaty. Właściwość urzędu skarbowego ustala się zasadniczo w przypadku osób fizycznych według miejsca zamieszkania, a w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – ze względu na siedzibę (przy czym wybrane kategorie podmiotów podlegają pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe).

ZAW-NR można przekazać w formie papierowej lub przesłać przez internet z konta w e-Urzędzie Skarbowym. Opcja wysyłki w ramach e-Urzędu Skarbowego jest dostępna zarówno na koncie osoby fizycznej, jak i organizacji. Zawiadomienie może w imieniu podatnika złożyć również pełnomocnik.

Termin zgłoszenia

ZAW-NR trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT.

Termin ten biegnie od dnia następnego po dniu zlecenia przelewu. Upływa o północy ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni. Uwzględnia się dni zarówno robocze, jak i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Termin złożenia ZAW-NR nie podlega przywróceniu. Jego niedotrzymanie wiąże się z ryzykiem poniesienia przez podatnika odpowiedzialności solidarnej w VAT oraz wywołuje konsekwencje w PIT/CIT w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Weryfikacji rachunku kontrahenta nie trzeba dokonać w dniu zlecenia przelewu. Wykaz podatników VAT umożliwia sprawdzenie, czy konto podatnika znajdowało się w nim na wybrany dzień przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym następuje weryfikacja. Może być ona przeprowadzona po dokonaniu płatności, ale według stanu na dzień zlecenia przelewu. Jeżeli okaże się, że na dzień zlecenia przelewu konto figurowało w Wykazie podatników VAT, podatnik nie musi składać zawiadomienia ZAW-NR, aby uniknąć negatywnych skutków w PIT/CIT w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz ryzyka odpowiedzialności solidarnej za związane z transakcją zaległości w VAT (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 3 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.415.2021.2.AR).

Płatności za transakcje określone w art. 19 Prawa przedsiębiorców dokonane na konto niefigurujące w Wykazie podatników VAT, ale niewiążące się z ryzykiem negatywnych konsekwencji w CIT/PIT lub odpowiedzialności solidarnej w VAT:

1) należność została uregulowana przelewem na rachunek niewidniejący na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT, a podatnik złożył w ustawowym terminie zawiadomienie ZAW-NR,
2) zapłata została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek SKOK-u:
a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub
b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym,
jeżeli odpowiednio bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a), b) lub c),
3) zapłata została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP),
4) zapłata wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

Ustawa z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 2023-10-26

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.ZasilekChorobowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>