www.gazetapodatkowa.pl W dniu 16 czerwca 2023 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca od 1 lipca 2024 r. obowiązek wystawiania faktur za pomocą KSeF. Przy czym podatnicy zwolnieni z VAT, wystawiający faktury uproszczone lub faktury przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązek korzystania z KSeF będą mieli dopiero od 2025 r. Przepisy określają też przypadki, kiedy stosowanie KSeF nie będzie obowiązkowe.

Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane

Obecnie podatnicy mają możliwość wystawiania faktur w formie:

  • papierowej,
  • elektronicznej,
  • ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktura ustrukturyzowana jest plikiem XML zawierającym informacje, które muszą być zgodne ze strukturą logiczną e-faktury (FA)2 opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Podatnicy z systemu KSeF mogą korzystać dobrowolnie. Jednak od 1 lipca 2024 r. zostanie wprowadzony obowiązek wystawiania faktur w KSeF.

W związku z tym zostanie uchylony m.in. art. 106na ust. 2 ustawy o VAT stanowiący, że otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Do końca 2024 r. z KSeF nie będą musieli korzystać podatnicy:

  • zwolnieni z VAT,
  • korzystający z kas rejestrujących do wystawiania faktur (od 2025 r. nie będzie można wystawiać faktur za pomocą kas rejestrujących) oraz
  • wystawiający faktury uproszczone (paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł).

Zatem podatnicy ci dopiero od 1 stycznia 2025 r. będą mieli obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Przy czym podatnicy ci w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., jeśli tylko będą chcieli, będą mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane, z wyłączeniem paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

W okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. faktury wystawiane za pomocą kas do paragonów będą ujmowane w ewidencji VAT w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te, tak jak jest to obecnie, nie będą zwiększały wartości sprzedaży oraz VAT należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.

Kto będzie wyłączony z KSeF?

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturowanych nie będzie dotyczył faktur sporządzanych:

1) przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium kraju,

2) przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce jej prowadzenia w Polsce, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę,

3) przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7, 7a i 9, dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach (dotyczy to OSS i IOSS),

4) na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności,

5) w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 106s ustawy o VAT (patrz ramka).

Wyłączenie z KSeF

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków odpowiednio dokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (wydanego na podstawie art. 106s ustawy o VAT) przewiduje się, że obowiązek ten nie będzie dotyczył faktur wystawianych z tytułu świadczenia usług:

1) przejazdu autostradą płatną, udokumentowanych fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników uprawnionych do świadczenia tych usług,
2) przewozu osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, udokumentowanych fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników uprawnionych do świadczenia tych usług,
3) w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe, w tym usług objętych stawką podatku w wysokości 0%, udokumentowanych fakturami wystawianymi za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Tak więc w tych przypadkach będzie można wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o VAT wyjaśniono, że w przypadku gdy podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur w KSeF, faktura jest udostępniana nabywcy w dowolnej postaci, w uzgodniony z nim sposób. Jednocześnie wystawca powinien zachować taką udostępnioną fakturę w swojej dokumentacji.

Przy czym dopuszczona będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez podatników, o których mowa w art. 106ga ust. 2 pkt 1 i pkt 2, tj. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia w Polsce. W uzasadnieniu do projektu ustawy wyjaśniono, że dopuszczono fakultatywną możliwość wystawiania faktur w KSeF tylko dla tych podmiotów, co oznacza, że podatnicy korzystający z procedur szczególnych, dokumentujący czynności rozliczane w tych procedurach, nie mogą wystawiać faktur przy użyciu KSeF. Dotyczy to również faktur wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), które nie mogą być wystawiane przy użyciu tego systemu.

Faktury sporządzane na rzecz podmiotów zagranicznych

Polski podatnik VAT, gdy będzie wystawiał faktury na rzecz zagranicznego podatnika, nie będzie zwolniony z obowiązku korzystania z KSeF. Dozwolone będzie natomiast dostarczanie tych faktur poza KSeF.

Dlatego w art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT będzie wskazane, że gdy:

1) miejscem świadczenia jest terytorium UE inne niż Polska albo terytorium państwa trzeciego lub

2) nabywcą jest podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia w Polsce, lub

3) nabywcą jest podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce jej prowadzenia nie uczestniczy w nabyciu towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę,

– faktura ustrukturyzowana będzie udostępniana nabywcy w sposób z nim uzgodniony.

W takim przypadku polski podatnik będzie obowiązany do oznaczenia faktury ustrukturyzowanej kodem QR umożliwiającym dostęp do tej faktury w KSeF oraz umożliwiającym weryfikację danych zawartych na tej fakturze.

Gdy natomiast polski podatnik upoważni do wystawiania faktur podmiot spoza terytorium kraju, upoważnienie do wystawienia takich faktur będzie obligowało wystawiającego faktury do korzystania z KSeF.

Faktury dla osób prywatnych

Jak wskazano wczesnej, podatnicy nie będą zobowiązani do wystawiania faktur na rzecz osób prywatnych przy użyciu KSeF. Jednak gdy podatnik zdecyduje się wystawiać wszystkie faktury za pomocą KSeF, będzie zobowiązany zapewnić kupującemu dostęp do tej faktury, chyba że nabywca zwolni go z tego obowiązku.

Jeśli nabywca będzie chciał mieć dostęp do tej faktury w KSeF lub będzie chciał jej używać poza KSeF, sprzedawca będzie musiał oznaczyć fakturę kodem QR, gdy będzie użyta poza KSeF, lub podać nabywcy ten kod oraz dane umożliwiające zidentyfikowanie tej faktury.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 2023-09-21

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.SkladkaZUS.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>