Gazeta PodatkowaObowiązek oznaczania faktur symbolem MPP w nowym pliku JPK_VAT będzie dotyczył wyłącznie podatników dokonujących transakcji objętych obligatoryjnym stosowaniem tego mechanizmu, czyli faktur wystawionych na kwotę brutto wyższą niż 15.000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostały objęte faktury, których wartość brutto przekracza 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty), dokumentujące transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, natomiast

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Ponadto w przypadku, gdy kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT).

Dobrowolne oznaczanie MPP

Jak wynika z powyższego, oznaczenie faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, we wcześniej wskazanych przypadkach, jest obowiązkowym elementem faktury. Organy podatkowe dopuszczają jednak możliwość zamieszczania tego oznaczenia w sytuacji, gdy nie ma takiego obowiązku, przykładowo gdy sprzedawca chce otrzymać zapłatę z zastosowaniem MPP.

Tak też wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na jedno z pytań dotyczących MPP (zamieszczonych na stronie internetowej www.podatki.gov.pl), w której wskazano, że podatnik może umieścić na fakturze informację o MPP, nawet jeśli wartość brutto tej faktury nie przekracza 15.000 zł. Przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz nich zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów „fakturowych”. Również z punktu widzenia Kodeksu karnego skarbowego faktura zawierająca, oprócz elementów koniecznych, dodatkowe informacje, nie jest fakturą wadliwą. Także w objaśnieniach podatkowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności MF wskazało, że umieszczanie na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” mimo braku takiego obowiązku, nie jest sankcjonowane.

Warto tutaj podkreślić, że gdy faktura zawiera oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, pomimo iż nie jest ona objęta ustawowym obowiązkiem stosowania MPP, to nabywca nie ma obowiązku regulowania płatności w formie MPP i dokonując zapłaty z pominięciem MPP nie poniesie on żadnych negatywnych konsekwencji.

Faktury z MPP w nowym JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT będą przesyłali deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie nowego pliku JPK_VAT, który obejmie deklarację i ewidencję. Szczegółowy zakres danych, jakie ma zawierać ewidencja VAT oraz sposób wykazywania danych w ewidencji – przesyłanej w formie JPK_VAT – określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.). Na podstawie § 10 ust. 4 pkt 13 tego rozporządzenia podatnik będzie zobowiązany do oznaczania w ewidencji sprzedaży transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności symbolem „MPP”.


Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Obowiązek oznaczania faktur symbolem „MPP” w JPK_VAT będzie dotyczył wyłącznie podatników dokonujących transakcji objętych obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czyli faktur wystawionych na kwotę brutto wyższą niż 15.000 zł, dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Potwierdziło to także MF w odpowiedziach zamieszczonych na stronie internetowej www.podatki.gov.pl dotyczących JPK_VAT z deklaracją.

Należy pamiętać, że jeśli nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, o wartości brutto powyższej 15.000 zł, bez wymaganego oznaczenia mechanizm podzielonej płatności, jak wyjaśniło MF w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją, będzie musiał umieścić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

Ponadto od 1 października br. oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane będą w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K za pomocą symboli GTU_01-GTU_13. W związku z tym, jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą będą np. komputery z grupy 06 (wymienione w poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT), to podatnik wpisze „1” odpowiednio w polu GTU_06. Ponadto, jeżeli transakcja ta objęta będzie obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, to w strukturze ewidencji sprzedaży wartość „1” będzie należało umieścić w polu „MPP”.

Kara za błędną ewidencję

Dodatkowo od 1 października br., podatnik będzie obowiązany przesłać korektę ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji. Natomiast jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi w przesłanej ewidencji błędy, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wówczas wezwie podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. Jeżeli podatnik nie prześle skorygowanej ewidencji lub nie złoży wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania (albo zrobi to po terminie), lub jeżeli nie wykaże w złożonych wyjaśnieniach, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, wówczas naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu (powyższe nie dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która za ten sam czyn poniesie odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe). Karę trzeba będzie wpłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie. Będzie to wynikać z art. 109 ust. 3e-3k ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r.

Kary te, jak zapewniało MF, mają być nakładane tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji. Pomimo to, trudno obecnie stwierdzić, czy organy podatkowe będą karać podatników za błąd polegający na nieprawidłowym stosowaniu specjalnych oznaczeń identyfikujących dostawy poszczególnych towarów czy usług lub oznaczeń dowodów sprzedaży.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 2020-08-06

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.UmowyoPrace.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>