Gazeta PodatkowaZ końcem marca br. mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2014 r. W tym terminie wszystkie podmioty zobowiązane do tych rozliczeń muszą wnieść należną opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego stosowne w tym zakresie wykazy. Każdy, kto korzysta ze środowiska, musi prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie tego korzystania.

Co podlega opłacie?

Opłatom podlega:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, przeładunek benzyn silnikowych, ogrzewanie, chów i hodowla zwierząt oraz technologie powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza takie jak np. malowanie, lakierowanie, spawanie),
 • pobór wód z ujęć własnych (wody podziemne, powierzchniowe,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
 • składowanie odpadów (od 2002 r. obowiązek wnoszenia opłat i składania sprawozdań ciąży na zarządzającym składowiskiem).

Kto musi dokonać rozliczeń?

Obowiązków w zakresie opłaty środowiskowej dopełnić muszą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), a także przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy.

Ponadto rozliczyć się muszą osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Jednakże w tym przypadku obowiązek ten istniał do dnia 4 września 2014 r. Od dnia 5 września 2014 r., zgodnie ze zmianą definicji podmiotu korzystającego ze środowiska w ustawie Prawo ochrony środowiska, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki nie zostały w niej uwzględnione. Wobec tego w wykazach środowiskowych należy ująć okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 4 września 2014 r.

Rozliczeń muszą dokonać też:

 • osoby prowadzące działalność· wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • osoby fizyczne korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wyliczanie i wnoszenie opłat

Obowiązuje tutaj system samonaliczania. Każdy podmiot korzystający ze środowiska, na podstawie posiadanych informacji, musi samodzielnie dokonać rozliczenia. Konieczne jest w tym celu wyliczenie wielkości wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń. Opłata stanowi iloczyn wielkości wprowadzonego ładunku i obowiązującej w danym roku stawki jednostkowej:

Op = E × st

gdzie:

Op – należna opłata (w zł)

E – wielkość wprowadzonego ładunku (wielkość emisji) w okresie rozliczeniowym

st – stawka jednostkowa obowiązująca w danym okresie rozliczeniowym; stawki zawarte są w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 729).

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnieść należy na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Ponadto raz w roku, do dnia 31 marca, trzeba przedłożyć marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Wykazy te należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274 ze zm.).


Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.

Zaległe opłaty

W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Odsetki od zaległości należy naliczyć i wpłacić razem z zaległością na właściwy rachunek bankowy.

Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają (wraz z odsetkami za zwłokę) przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska

» Prowadzenie aktualizowanej co roku ewidencji zawierającej informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
» Ustalanie we własnym zakresie wysokości opłat
» Wnoszenie należnych opłat w terminie do 31 marca każdego roku

 

Wybrane wzory stosowane do wyliczania opłat środowiskowych:
Opłata za wprowadzanie do środowiska gazów
i pyłów z tytułu eksploatacji pojazdów

Opłata = ilość spalanego paliwa* × jednostkowa stawka opłat

*Stawki opłat jednostkowych podane są za megagram, a benzynę, olej czy gaz tankuje się w litrach i to one podawane są na fakturach. Dlatego konieczne jest przeliczenie litrów na tony. Do tego trzeba znać gęstość paliw. Litr paliwa należy przeliczać przyjmując, że gęstość:

 • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
 • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
 • sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
 • biodiesla wynosi 0,84 kg/l,
 • gazu płynnego propan-butan wynosi 0,5 kg/l.

Obliczanie ładunku gazów lub pyłów wprowadzanych
do powietrza na podstawie czasu pracy instalacji
i wskaźnika emisji substancji

E = T × Wemisji

gdzie:

E – wielkość emisji (w kg)

T – czas pracy źródła (h)

Wemisji – wskaźnik emisji (kg/h lub mg/h)

Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
powstających przy przeładunku benzyn silnikowych

Opłata = ilość przeładowanej benzyny (Mg) × jednostkowa stawka opłat (zł/Mg)

Przy zastosowaniu rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji oparów do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik:

A = (100 – n) : 100

gdzie:

n – skuteczność redukcji (%)

Wówczas wzór wygląda następująco:

Opłata = ilość przeładowanej benzyny (Mg) × A × jednostkowa stawka opłat (zł/Mg)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 2015-03-19

Skąd wziąć pieniądze na miejsca pracy? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>