Gazeta PodatkowaNa stronie RCL został udostępniony projekt zmiany ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który reguluje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących elektronicznych. Faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym do tych faktur, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje dotyczące faktur elektronicznych, z wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych tą nowelizacją. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

Zasady stosowania e-faktur

Planuje się wprowadzić do ustawy o VAT w art. 2 pkt 32a definicję faktury ustrukturyzowanej. Przez fakturę ustrukturyzowaną będzie się rozumiało fakturę elektroniczną wystawioną za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Z definicji tej będzie więc wynikać, że faktura ustrukturyzowana mieści się w zakresie znaczeniowym faktury elektronicznej.

Wprowadzane projektowaną ustawą rozwiązanie ma mieć charakter fakultatywny. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji jej odbiorcy, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do omawianego projektu, proponowane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu poprzez API. W tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie podatnika w systemie. Po uwierzytelnieniu w systemie podatnik będzie mógł przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także będzie mógł przesłać w formacie xml lub przekonwertować do pdf dowolną fakturę lub paczkę faktur. Poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane będzie mógł wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp podmiot uprawniony do dostępu do KSeF. Będzie wprowadzona możliwość uprawnienia do wystawienia faktur ustrukturyzowanych w imieniu podatnika lub do dostępu do takich faktur np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.

Tak więc wszystkie faktury, w tym również faktury korygujące, będą mogły być sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF za pomocą API. Po przesłaniu faktury KSeF przydzieli numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. Numer identyfikujący fakturę będzie miał charakter systemowy i nie będzie należało go utożsamiać ze stanowiącym element faktury numerem, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru identyfikującego tę fakturę będzie ona uznawana za wystawioną i jednocześnie za otrzymaną.

Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych według wzoru udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli też dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Ministerstwo Finansów. Zmodyfikowana w tym celu zostanie aplikacja webowa e-Mikrofirma.

Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie e-faktur będzie mógł wystawić fakturę z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Korekta e-faktury

Faktura ustrukturyzowana będzie mogła być korygowana zarówno w drodze faktury korygującej według zasad dotychczas obowiązujących (w tym przypadku korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT), jak i faktury korygującej w postaci e-faktury, czyli wystawionej za pośrednictwem KSeF.

Do przewidzianego w art. 29a ust. 15 katalogu przypadków, kiedy nie stosuje się wskazanego w tym przepisie warunku posiadania określonej dokumentacji, dodany zostanie przypadek, gdy podatnik wystawia faktury korygujące przy zastosowaniu KSeF. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do omawianego projektu, spełnienie tego warunku, tj. posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania, byłoby obowiązkiem nadmiarowym, gdyż system KSeF będzie wyposażony w funkcjonalność, która umożliwi otrzymanie automatycznej informacji o odebraniu korekty w postaci faktury ustrukturyzowanej przez podatnika. Podatnik będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego VAT już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił korekty w postaci ustrukturyzowanej.

Ponadto planuje się dodanie w art. 86 nowego ust. 19c, w którym będzie wprowadzone rozwiązanie dla faktur korygujących in minus otrzymywanych w systemie KSeF od strony podatku naliczonego, które będzie się opierać na pewności rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem tego systemu. Korekta VAT naliczonego będzie dokonywana w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę korygującą wystawioną w systemie KSeF. Stosowanie tego rozwiązania zapewni zaistnienie tożsamego momentu korekty podatku należnego u sprzedawcy oraz podatku naliczonego u nabywcy, dzięki czemu możliwe będzie odejście od zasad korygowania podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy. Jak tłumaczy MF, mając na uwadze szczególny sposób otrzymywania faktur w systemie KSeF, gdzie przez otrzymanie faktury ustrukturyzowanej rozumie się udostępnienie tej faktury za pomocą oprogramowania interfejsowego, możliwe będzie uzależnienie samej korekty podatku naliczonego od faktu otrzymania takiej faktury korygującej. Wskazane rozwiązanie zapewni całkowitą symetryczność rozwiązań w zakresie rozliczania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania po stronie podatku należnego oraz naliczonego.

Skrócony termin zwrotu

W art. 87 ma zostać dodany nowy ust. 6c, który ma wprowadzić dla podatników wystawiających wyłącznie faktury ustrukturyzowane preferencję w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT po spełnieniu warunków przewidzianych w tym przepisie (patrz ramka). Niespełnienie przez podatnika któregokolwiek z warunków uzyskania zwrotu VAT w skróconym 40-dniowym terminie (np. gdy weryfikacja rozliczenia wykaże, że podatnik nie spełnił wymogu wystawiania wyłącznie faktur ustrukturyzowanych) skutkuje odmową zwrotu w terminie 40 dni.

Podatnik dla uzyskania zwrotu w terminie 40 dni będzie zaznaczał odpowiedni znacznik w składanym rozliczeniu (JPK_VAT deklaracja + ewidencja) ze wskazaniem, że występuje z wnioskiem o zwrot VAT w terminie 40 dni.

Przy czym, w sytuacji gdy zasadność tego zwrotu będzie wymagała dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika.

Dla uzyskania zwrotu w terminie 40 dni konieczne będzie spełnienie łącznie wszystkich wymienionych warunków, tj.:

podatnik będzie musiał wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem KSeF w okresie rozliczeniowym, w odniesieniu do którego ubiega się o zwrot VAT, w związku z wykonywaniem czynności, dla których występował obowiązek wystawienia faktur uwzględnionych w rozliczeniu,
podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który będzie wykazana różnica podatku do zwrotu, będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz będzie składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT,
podatnik w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres wykazania różnicy podatku do zwrotu będzie posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK zawarte na tzw. białej liście,
kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie przekracza 3.000 zł.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 2021-03-25

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>